ژانویه 26, 2021

بررسی امکان سنتز مشتقات بیس کومارین با استفاده از ۴ هیدروکسی کومارین …

طبیعی : مشخصا توسط منابع قارچی تولید می شود. نیمه سنتزی : ترکیبات طبیعی که از لحاظ شیمیایی در آزمایشگاه تغییراتی روی آنها اعمال شده است را ترکیبات نیمه سنتزی می گویند. سنتزی : ترکیباتی هستند که در آزمایشگاه های شیمی طراحی و سنتز می شوند. (۲۹)
۱-۶-۶) تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها بر اساس مکانیسم عمل :
جدول (۱-۱) : نحوه عملکرد آنتی بیوتیک ها بر اساس مکانیسم های مختلف(۳۰)

مکانیسم عمل داروها
۱ جلوگیری از ساخت دیواره سلولی پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها،ایمی پنم، آزترئونام، وانکومایسین،سیکلوسپورین
۲ مهار پروتئین سازی کلرامفنیکل،ماکرولیدها،کلیندامایسین،تتراسایکلین،آمینوگلیکوزیدها
۳ جلوگیری از ساخت اسیدهای نوکلئیک کینولون‌ها،فلوروکینولون‌ها،ریفامپین
۴ تغییر در عملکرد غشاء سلولی پلیمیکسین،آمفوتریسین B،نیستاتین،کتوکونازول
۵ آنتاگونیسم رقابتی با بعضی متابولیتها سولفانامیدها، سولفونها، تری متوپریم، متوترکسات، پیریمتامین

۱-۶-۷) اصول آنتی بیوگرام
تعیین میزان اثر بخشی یک ماده ضد میکروبی بر روی یک میکروارگانیسم را آنتی بیوگرام گویند
اصول آنتی بیوگرام بر پایه دواصطلاح میکروب شناسی است که عبارتند از :