ژانویه 27, 2021

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند. به بیان دیگر در محاسبه وگزارش سود از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزشها، محافظه کاری به صورتی معقول متجلی می شود.
چهارم، چنین پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل به ویژه درگزارشگری در مورد مباشرت سودمند می باشد ( بلوکی،۱۳۸۱).
۲-۲-۹نقاط ضعف سود حسابداری
در ادبیات حسابداری، نه تنها به صورتی بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده است بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد نیز قرار گرفته است. اصولاً در دیدگاه های مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع «مربوط بودن» این عدد در تصمیم گیریها مورد سوال قرار گرفته است. در این بخش درباره برخی از دیدگاه های مخالف بحث می شود.
یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی تواند افزایش ارزش تحقق نیافته داراییهای را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، شناسایی نماید. این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشاء نمود.
دوم، چنین پنداشته می شود که با توجه به روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال، روشهای مختلف تعیین ارزش، بهای تمام شده موجودیها و….) تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد[۳۵].
سوم، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می شود که نتوان داده ها را درک کرد (داده ها گمرا ه کننده شوند) یا نسبتهای مبتنی بر صورت های مالی که با رعایت این اصول محاسبه شده اند .
۲-۲-۱۰پیش بینی سود[۳۶]
بیشتر تحقیقها مبتنی بر رویکرد پیش بینی، به رفتار سود حسابداری و پیش بینی آن اختصاص دارد. انگیزه های اصلی توجه به پیش بینی سود در تحقیقات به شرح زیر است:

  • استفاده پیش بینی سود در مدل ارزشیابی: یکی از پدیده هایی که اکثر اقتصاد دانان و دانشمندان امور مالی بر روی آن اتفاق نظر دارند، وجود رابطه ای بین سود پیش بینی شده و ارزش سرمایه می باشد. مدل فیشر (برای اقتصاد اطمینان کامل) و مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای[۳۷] (برای شرایط عدم اطمینان)، ارزش داراییها را بر حسب جریان نقد آتی برآورد می کنند و چون اطلاعات جریان نقدی آتی اغلب موجود نیست، از سود آتی به عنوان جایگزین آن استفاده می شود. اقتصاددانانی چون مودیلیانی و میلر در مدلهای ارزشیابی از سود حسابداری به عنوان جایگزین جریان نقد استفاده کرده اند. به طورکلی بررسی مدلهای ارزشیابی شرکت با سهام نشان می دهد که سود پیش بینی شده بعنوان اصلی ترین متغیر توضیحی قیمت داراییهای سرمایه ای می باشد. سود از طریق علامت دهی در خصوص تخصیص منابع به کارکرد بازار سرمایه کمک می کند و نوعی راهنما برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری است.
  • ارزش توان پرداخت: با توجه به این که سود جایگزین برای پیش بینی جریان نقد می باشد؛ پیش بینی سود برای ارزشیابی توان پرداخت سود هزینه های مالی، مالیات، تعهدات سودمند است. از ارقام سود به عنوان راهنمایی جهت تدوین سیاستهای مربوط به تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت نیز استفاده می شود.
  • ارزشیابی عملکرد واحد اقتصادی ومباشرت مدیریت: با توجه به جدایی مدیریت و مالکیت یکی از معیارهای مهم ارزشیابی کارایی و نحوه استفاده از منابع و وظیفه مباشرت مدیریت، مقایسه سود واقعی و پیش بینی می باشد. تصمیمات و اقدامات مدیریت و پرداخت پاداش اغلب در قالب ارقام سود بیان می شود و با وجود ایراداتی که به سود حسابداری وارد می شود، جایگزین موثر برای آن ارائه نشده است.
  • تبیین نحوه انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت: با توجه به اینکه پاداش مدیران بستگی به قیمت دارد، می توان نتیجه گرفت که مدیران روشهای حسابداری را که باعث افزایش سود و نرخ رشد آن و کاهش واریانس تغییر سود شود انتخاب می کنند. بنابراین مدیران از طریق انتخاب روشهای حسابداری سود را هموار می کنند. به هر حال در تئوری اثباتی حسابداری فرضیه های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
  • ارزیابی اثرات اقتصادی استاندارد های حسابداری: پیش بینی رفتار سود در پاسخ به استانداردهای جدید به عنوان یکی از روشهای ارزیابی استاندارد های حسابداری می باشد که به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
  • استفاده از پیش بینی سود در تحقیقها: در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی، مالی و حسابداری از مدلهایی استفاده می شود که پیش بینی سود به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مورد نیاز می باشد.
  • تمرکز گزارشگری مالی بر سود: هیات استاندارد های حسابداری آمریکا تهیه اطلاعات در مورد سود، اجزای آن را کانون اصلی گزارشگری مالی بیان کرده است. بنابراین تعجب انگیز نیست که کوششهای زیادی برای پیش بینی و بهبود اندازه گیری سود صرف شود. (موسی نژاد،۱۳۸۹)

۲-۲-۱۱ نقش اطلاعاتی سود
یکی از نقشهای اطلاعاتی سود، تعدیل و اصلاح باورهای موجود در توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی آتی است.
روابط تئوریک را می توان بین سود تقسیمی آتی و قیمت سهام، سود تقسیمی آتی و سودآتی و سود جاری توسعه داد. هرکدام از این روابط می تواند سرمایه گذاران، تحلیل گران، مدیران و سایر استفاده کنندگان را در ارزیابی اوراق بهادار کمک کند، زیرا چنین فرض می شود که ارزش اوراق بهادار تابعی از سود و ریسک آتی آن است.
سود تقسیمی آتی و قیمتها از طریق مدل ارزشیابی به هم مرتبط می شوند. به طور کلی، مدل ارزشیابی به مبلغ سود تقسیمی که در هر دوره زمانی دریافت می شود، اعتقاد سرمایه گذاران نسبت به دریافت آن، و مبلغ دریافتها مرتبط می باشد. با وجود این، اگر سود و سود تقسیمی مرتبط فرض شوند، قیمتها می تواند تابعی از ارزش سود آتی باشد.
برای اینکه سود محتوای اطلاعاتی[۳۸] داشته باشد، باید ارتباط متصوری بین سود و مشخصه هایی که به نظر می رسد ارزش اوراق بهادار را تعیین می کند وجود داشته باشد.
الف)نقش سود در شرکت: فرایند اندازه گیری سود نقش مهمی در عملیات شرکت بازی می کند. سود به خودی خود سهم قابل دریافت توسط سهامداران را اندازه گیری می کند، فرایندی هم که سهم دولت و مدیران را تعیین می کند وابسته به فرآیند اندازه گیری سود سهامداران است. سود به خاطر ماهیت باقی مانده ای که دارد، نقش ارزشمندی در مورد قابلیت تداوم عملیات شرکت بازی می کند. کارگزاران نیز از این ابزار کلیدی برای برنامه ریزیهای آتی خود در مورد ادامه فعالیت با شرکت استفاده می کنند.
ب)اقلام تعهدی و نقش سودمند آنها: هر یک از تعدیلات حسابداری را که باعث ایجاد اختلاف بین سود خالص حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می گردند، را می توان به عنوان نتایج فرایند حسابداری در مبنای تعهدی طبقه بندی کنیم. براساس این تعریف، سود حسابداری بر مبنای نقدی با جریانات وجوه نقد عملیاتی یکسان خواهد بود. پس جزء تعهدی سود را می توان بعنوان تفاوت بین سود خالص حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف نمود.
ج) وجوه نقد عملیاتیسود حسابداری محاسبه شده حسابداری ناشی از یک جریان تعهدی است. بسیاری از اقلام درآمدی و هزینه ای شرکت ها، نشان دهنده یک جریان نقد ورودی و خروجی طی یک دوره نیستند. همچنین چرخه عملیاتی شرکت در برگیرنده عملیاتی است که الزاما به جریان وجه نقد منجر نمی شود. برخی سهامداران به غلط تصور می کنند که سود خالص، معادل مبلغی است که شرکت توان پرداخت و تقسیم آن را دارد. درصورتی که، در اغلب موارد، اینگونه نیست. طبق نظر برخی از محققین اگر سود خالص شرکت واقعا معادل یا بیش از مجموع جریان نقدی و یا عملیاتی باشد می توان گفت که سود ن شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است. تحلیل گران مالی با لحاظ کردن اقلام تعهدی و معوق در محاسبه سود، می توانند ارزیابی مناسبی از توان نقدی شرکت به دست آورند.
۲-۲-۱۲تهیه وپردازش اطلاعات برای پیش بینی
یکی از اهداف مهم تهیه صورت ها و گزارش های مالی، ارائه اطلاعات لازم برای پیش بینی های آتی استفاده کنندگان است. میزان سود ناویژه فروش سال جاری، میزان سود هر سهم، ارائه ارقام مقایسه ای سال قبل، تفکیک نتایج عملیات عادی که ماهیتی مکرر دارند از اقلام دیگر و برای پیش بینی نتایج عملیات سال آتی موثرند. ارائه نتایج عملیات عادی از قبیل درآمد فروش کالا یا عرصه خدمات، پرداخت حقوق و دستمزد و تحمل هزینه های معمول به طور جداگانه در صورت حساب سود و زیان و تفکیک آنها از سایر اقلام برای پیش بینی اقلام مشابه مورد انتظار از فعالیت های عادی سال آتی موثر خواهد بود.
در برخی موارد، رویدادهای مالی غیر مکرر، سود دوره مالی را افزایش یا کاهش داده و در سود مورد انتظار تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. ارائه نتایج رویدادهای مالی غیر مکرر به طور جداگانه در صورت حساب سود و زیان در تصمیم گیریها و پیش بینی نتایج عملیات آتی سرمایه گذاران و سهامداران تاثیر زیادی دارد. مثلا زیان ناشی از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی یا سود و زیان حاصل از فروش قسمتی از واحد تجاری از مواردی اند که به صورت غیر مکرر واقع می شوند. نتایج این رویداد غیر عادی باید بطور جداگانه از نتایج عملیات عادی در صورت حساب سود و زیان گزارش شود.
۲-۲-۱۳ حسابداری تعهدی
سیستم حسابداری مورد استفاده در واحد های تجاری، براساس مبنای تعهدی است. هیئت استاندارد های حسابداری مالی (FASB)[39] در بیانیه شماره شش این موضوع را تأکید کرده و بیان می کند که اجزای صورت های مالی، با استفاده از روش تعهدی شناسایی و اندازه گیری می شود. در این سیستم مبنای شناسایی، ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها، به جای دریافت ها و پرداخت های نقدی، تحقق آن اقلام است. آن بخش از سود حسابداری که از بابت آنها در دوره جاری وجهی مورد مبادله قرار نگرفته اما انعکاس آنها در دفاتر و گزارش های حسابداری الزامی است، همان جزء تعهدی سود است. وجه مربوط به این اقلام یا در دوره های مالی گذشته دریافت و پرداخت شده و یا معادلات وجه آن اقلام، در دوره مالی بعد انجام خواهد شد. بخش تعهدی سود دارای اجزایی است که تحت عنوان اجزای تعهدی سود شناخته می شود. (ناظمی زاده،۱۳۹۲)
حسابداری تعهدی جزئی از گزارش گری مالی است که می تواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش بینی جریان وجوه نقد کمک کند، به نحوی که ارزیابی توان ایجاد وجه نقد ازطریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری۱۳۸۴).
FASB نیز با تأکید بر حسابداری تعهدی، در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی شماره یک بیان می کند: “اطلاعاتی که درباره سود و اجزای آن با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت ها نسبت به اطلاعات دریافت ها و پرداخت های نقدی ارائه می کند.”
۲-۲-۱۴ اقلام تعهدی[۴۰]
جونز[۴۱] (۱۹۹۱) اقلام تعهدی را تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف می کند. در واقع اقلام تعهدی به اقلامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها و هزینه ها می شود.
اسلون (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را به عنوان تغییرات در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک در نظر می گیرد. این تعریف از اقلام تعهدی شامل دارایی های عملیاتی غیر جاری، بدهی های عملیاتی غیر جاری، دارایی ها و بدهی های مالی غیر نقدی نمی شود.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۵) تعریفی جامع از اقلام تعهدی ارائه کردند. آنها اقلام تعهدی را تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف نمودند. این تعریف، اقلام مرتبط با دارایی ها و بدهی های عملیاتی غیر جاری و دارایی های مالی (نظیر حساب دریافتی بلندمدت) را نیز در بر می گیرد.
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می کنند. بدین صورت است که سود حسابداری به دو جزء تفکیک می شود که شامل جزء نقدی[۴۲] و جزء تعهدی می باشد. جزء نقدی همان جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و جزء تعهدی ما به التفاوت سود حسابداری و جزء نقدی آن است، بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری که چه موقع درآمد و هزینه بایستی شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد واصل تطابق[۴۳])، می باشد (ناظمی زاده،۱۳۹۲).
۲-۲-۱۵نقش و اهمیت اقلام تعهدی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.