• کمیته فنی سازمان حسابرسی.،۱۳۸، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره۱۶
 • مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. ۱۳۸۹،“بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”مجله پژوهش های حسابداری ،سال دوم، شماره ۳، صص ۱۱۶- ۱۰۱
 • ۲۸٫مشایخی،ب.مهرانی،س.مهرانی،ک.کرمی،غ.۱۳۸۴،“نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی حسابداری و حسابرسی،شماره۴۲، صص۷۴-۶۱

  1. موسی نژاد ف، ۱۳۸۹، “نقش اقلام تعهدی و جریانات نقدی در تبیین بازده سهام” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
  2. مهرانی،س.بهبهانی نیا،پ.۱۳۸۹، “اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اداره شرکت“، تحقیقات حسابداری، شماره۲، صص۵۵-۳۸

  ۳۱٫مهرانی،ک.ابراهمیمی،ع.حلاج،م.۱۳۸۹، “بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره۱۸، شماره۶۳، صص۱۱۳-۱۲۸
  ۳۲٫ناظمی زاده، م. ۱۳۹۲،”معیاری های جایگزین برای اقلام تعهدی“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد یزد .
  ۳۳٫هاشمی،ع.بهزادفر،ف.۱۳۸۹،  ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص۷۶-۵۵٫
  منابع انگلیسی:
  ۱٫Ascioglu, A., Hegde, P., Krishnan, V. & McDermott, B. (2011). Earnings management and market liquidity. Rev Quant Finan Acc.10. 9.

  1. Ashiq Ali et al (2000).”Accruals and future stock returns:Test of naïve investor Hypothesis.Journal of Accoumting,Auditing&Finance, Vol.15,No
  2. Bachtiar, S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Field Research: Accounting. University of Indonesia.
  3. . Barth, M., Cram, D., & Nelson, K. (2001). “Accruals and the Prediction of Future Cash Flows”. The Accounting Review, Vol.76, Pp.27–۵۸٫

  ۵٫Chung H.,, Sheu H., and Wang J., (2009),“Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance ResearchLetters 6, pp.152–۱۵۸٫
  ۶٫Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), “Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Current and Proposed Guidelines”, Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, p: 33-42.

  1. . DeAngelo ,L,1986,”Accounting numbers as market valuation substitutes :A study of management buyouts of public stockholders” , The Accounting Review,No.61

  ۸٫Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1995.”Detecting earning management”, The Accounting Review 70, 193-225.

  1. Defond L Mark,Chul W,Park.1997.”Smoothing Income in anticipation of future earnings”,Jornal of Accounthng and Economics Vol.23.

  ۱۰٫Dimitropoulos, P. and D. Asteriou, (2009), “The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Prices, Evidence from Greece”, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 3, pp. 248-265.

  1. Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). “Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide. John Wiley and Sons”,New York, P: 85-120.

  ۱۲٫Gray, Philip; Ping-sheng koh & Yen H Tang (2009), “Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia”, Journal of Business Finance & Accounting Oxford. Vol.36.Iss.P 51.

  1. Healy ,P,1985,”The effect of bonus schemes on accounting decisions” journal of Accounting and Economics ,No7 ,p.p,85-107

  .
  ۱۴٫Hirshleifer, David.ei Hou & Seiw Hong Teoh,(2009),”accrual, cash flows, and aggregate stock returns“Journal of financial economic,91,pp.389-406.

  1. Jones ,J, 1991,”Earning management during import relief investigations journal of Accounting Research” ,No29,1991,p.p,193-228
  2. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
   Tags: