ژانویه 17, 2021

دسترسی به منابع مقالات : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای …

۵-۲-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۵-۳ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۳-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۵-۴ محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
منابع و ماخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
فهرست جداول
جدول (۲-۱) معیارهای ارزیابی کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………….۳۸
جدول (۲-۲) خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………….۵۳
جدول (۳-۱) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
جدول (۴-۱) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرها……………………………………………………………………………. ۷۵
جدول (۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن مدل………………………………………………………………………….۷۶
جدول (۴-۳) نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………..۷۸
جدول (۴-۴) شناسایی همسانی واریانس در فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………۷۹
جدول (۴-۵) شناسایی همسانی واریانس در فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………..۷۹
جدول (۴-۶) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق برای فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….۸۰
جدول (۴-۷) آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش……………………………………………………………………………………….۸۱
جدول (۴-۸) نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………….۸۲
جدول(۴-۹) نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………..۸۳
فهرست نمودارها
نمودار (۴-۱) آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته Trading Cost………………………….77
پیوست ها
نام شرکتهای نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
خروجی دادها توسط نرم افزار Eviews………………………………………………………………………………………………………………99
چکیده
سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه معاملاتی می شود و علت آن هم عدم تقارن اطلاعاتی میان معامله گران می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۶۴ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی و به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنیدار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون عدم خود همبستگی مدل از آماره دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد؛ و همچنین بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات رابطه معنی داری وجود ندارد.
واژه های کلیدی: اقلام تعهدی، اقلام تعهدی عادی، اقلام تعهدی غیرعادی، هزینه معاملات سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود. از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند.
از مهمترین اقدمات در حوزه سرمایه گذارای، تخصیص بهینه منابع است. از طرفی سرمایه گذاران همیشه به دنبال کسب حداکثر بازدهی با استفاده از منابع مالی در اختیارشان هستند. از آن جایی که پیش بینی بازده سهام یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران در بازار های سرمایه است ارقامی که بتوانند به سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند، حائز اهمیت است.
از مهمترین ویژگیهای شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. بر این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزه های پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت رفع منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروهها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کاملتر دست به اعمال مدیریت سود بزنند. سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکتها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات، به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. جونز، (۱۹۹۱)[۱] تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم میکند، که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.
الف (اقلام تعهدی عادی ب( اقلام تعهدی غیر عادی
اقلام تعهدی عادی به واسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدودهستند، اما اقلام تعهدی غیر عادی، قابل اعمال توسط مدیریت می باشند. در تئوری های اقتصادی، ارزش شرکت مبتنی بر ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن است. جریان های نقدی آتی ارتباط تنگاتنگی با سودهای آتی دارند لذا پیش بینی سودهای آتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای پیش بینی سود های آتی بهتر است تا اجزاء سود (اقلام نقدی و تعهدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، که پژوهشگر در این پژوهش به بررسی جزء تعهدی می پردازد.در راستای اهمیت اقلام تعهدی در کاهش مشکلات نهفته در جریانهای نقد، این مقاله به بررسی رابطه بین اجزاء اقلام تعهدی وهزینه معاملات سهام می پردازد.
۱-۲بیان مساله
سود دارای دو جزء نقدی و تعهدی است. تقسیم سود به اجزای نقدی و تعهدی به طور با اهمیتی قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد. حسابداری تعهدی اساس محاسبه سود و گزارشگری مالی می باشد استاندارد حسابداری شماره یک ایران با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی بیان می کند که «به استثنای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی، واحد تجاری باید صورتهای مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند.» (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است