• تحقیقاتی با دوره زمانی طولانی تر صورت گیرد.
 • ۵-۴ محدودیت ها
  تحقیق حاضر نیز مانند همه تحقیق ها دارای محدودیت هایی بوده و نتیجه گیری ها با توجه به این محدودیت ها بوده است که به طور اجمال به این شرح می باشد:
  دسترسی نداشتن به یک سیستم منسجم و یکپارچه از تحقیقات پژوهشگران تمامی دانشگاهها و موسسات در ارتباط با موضوع تحقیق
  منابع و ماخذ
  منابع فارسی:
  ۱٫آذر،ع. مومنی،م. ۱۳۸۱، “آمار وکاربرد آن در مدیریت”، جلد دوم، چاپ ششم، تهران انتشارات سمت.

  1. ۲.بلکونی، الف ، ترجمه علی پارسائیان ۱۳۸۱ ، ” تئوری های حسابداری” ، ، انتشارات پژوهش های فرهنگی،ص۵۳
  2. بولو ، ق. و حسنی ع، ۱۳۸۶، ” مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری”، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره ۱۲، ص ۷۲تا ۸۸
  3. پیندیک و رابنفیلد (۱۳۷۰). “کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی“، ترجمه علیرضا مرادی ، تهران، نشریه جهاد دانشگاهی تهران ، چاپ دوم
  4. ثقفی،ع.محمدی،الف.۱۳۹۱،“جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم، صص۱۲-۱

  ۶٫جهانخانی. ع، قربانی.س، ۳۸۴، “شناسایی وتعیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران” فصلنامه تحقیقات.مالی، سال هفتم، شماره۲۰
  ۷٫حسین زاده،ع.احمدنیا،س.۱۳۸۸،“بررسی میزان مربوط بودن اجزای سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام”، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره۳، صص ۱۳۰-۱۰۷٫

  1. ۸.حقیقت، ح ، و همایون ع، ۱۳۸۵. ” بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایا ن نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  2. ۹.خاکی ،غ. (۱۳۸۴) . روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد، تهران
  3. خانی،ع.صادقی،م.۱۳۹۲، ” تاثیربرگشت،پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره“، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم، شماره۸، صص۱۴۷-۱۶۶٫
  4. دستگیر،م.صادقی،م.شیاسی،ع. ۱۳۸۹، “رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه مدیریت با نوسان های جریان های نقدی”،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره۸، صص ۳۸-۲۲

  ۱۲٫دلاور، ع ،(۱۳۸۸)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، ص ۵۹٫

  1. دلیری،حسن، ۱۳۸۷، “اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
  2. ذالنور ، ح ،(۱۳۷۴)، “مقدمه ای بر روشهای اقتصاد سنجی ، دانشگاه شیراز.
  3. رحمانی،ع. فلاح نژاد،ف. ۱۳۸۹، “تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی”مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، صص۳۰-۱۷٫
  4. رسائیان،الف. حسینی،و، ۱۳۸۷،“رابطه کیفیت اقلام تعهدی وهزینه سرمایه در ایران” بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره ۱۵، شماره۵۳، صص ۶۷-۸۲
  5. ساده م، (۱۳۷۵). روشهای تحقیق، چاپ اول، انتشارات مولف.

  ۱۸٫ستایش،م.کاظم نژاد،م.ذوالفقاری،م. ۱۳۹۰، “بررسی تاثیر کیفیت افشاء بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم،صص ۷۴-۵۵

  1. سجادی،ح. تاکر،ر. زارع زاده،م، ۱۳۹۱، “رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام“،مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره۱۲، صص۱۷۳-۱۹۲
  2. ظریف فرد،الف. ، ۱۳۷۸، ” شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران”، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص ۱۸ تا ۱۰۲٫
  3. عباس زاده،م.کاظمی،م.آزاد،ع.۱۳۸۹“بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سود های غیر عادی و ارزش بازار سهام”، دو فصلنامه اقتصاد پولی(دانش وتوسعه سابق)، سال اول، شماره۱، صص۵۷-۷۷٫
  4. علوی طبری،ح. مشایخ، ش. نوبهاری،م. ۱۳۸۰“بررسی رابطه بین کیقیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی” مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره۶، صص ۷۶-۵۶
  5. علی پناه،خ؛۱۳۸۰“ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام”پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مدرس.
  6. کاشانی پور،م.مران جوری،م.مشعشعی،م.۱۳۹۱، ” رابطه بین دوره تصدی حسابرس واقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره۵، صص۱۱۳-۱۲۶٫
  7. کرمی،م، ۱۳۸۹ “بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اراک
  8. Tags: