ژانویه 27, 2021

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

همانطور که در جدول (۴-۹) ملاحظه می گردد، با توجه به آمارهF می توان گفت که مدل رگرسیون فوق معنی دار نیست. و با توجه به نتایج بدست آمده بین اجزای اقلام تعهدی عادی (NORACC ) و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.
۴-۹ خلاصه فصل
دراین فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا که توزیع نرمال پسماندها را تایید می کند، نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمونهای آماری مورد نیاز برای سنجش دو فرضیه تحقیق اقدام شد. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون های متناسب با آن ها انجام و نتیجه گیری های لازم صورت پذیرفت. همچنین برای آزمون استقلال خطاها از آماره دوربین – واتسون، و برای بررسی میزان توصیف متغیر وابسته توسط متغیر مستقل از ضریب تعیین تعدیل شده، و برای معناداری کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است.
در این تحقیق از روش EGLSبرای آزمون فرضیات استفاده شد و برای انتخاب مدل مناسب از آزمون چاو ( تغییرات ساختاری ) استفاده شد و آزمون مانایی برای ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها انجام شده است، ناهمسانی واریانس در هر دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت، و در این تحقیق از معیارهای TOLERANCE و VIFوجود یا عدم وجود همخطی بررسی شد. در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل های انجام شده و نیز پیشنهادهایی بر مبنای نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱مقدمه
بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش‏های آتی مبتنی بر پژوهش‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
در فصل های پیشین ، مباحث نظری تحقیق، متدلوژی و نتایج بدست آمده از جمع آوری و تجزیه تحلیل آماری داده های تحقیق به تفصیل ارائه گردید در این فصل با ارائه خلاصه کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده‏ است سپس خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه‏های تحقیق ارائه، تشریح، تفسیر و ارزیابی گردیده است در بخش بعدی نتایج حاصل از پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق مقایسه شده‏ است در نهایت، پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته‏های تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیق‏ها آتی ارائه شده‏ است.
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.
۵-۲-۱نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ نشان می دهد که:

  • فرضیه اصلی۱: بین اقلام تعهدی غیرعادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول با استفاده از مدل مربوطه نشان می دهد که فرضیه فوق تایید شد یعنی بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنیداری وجود دارد زیرا ضریب برآورد شده برای متغیر اقلام تعهدی غیر عادی در مدل رگرسیون چند متغیره تحقیق برابر با ۰٫۰۰۲۷ است که با توجه به سطح معنیداری ضرایب در جدول (۴-۸) نیز مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنیدار است چون سطح معناداری آن برابر با ۰٫۰۰۰۳است که کمتر از ۵% است و این به معنای وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات سهام است و نشان دهنده تایید فرضیه اصلی۱ تحقیق می باشد، همچنین علامت ضریب اقلام تعهدی غیر عادی مثبت می باشد و این نشان دهنده رابطه مستقیم با هزینه معاملات می باشد یعنی با افزایش اقلام تعهدی غیرعادی، هزینه معاملات هم افزایش می یابد. برای بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین-واتسون استفاده شده است که آماره این آزمون در فرضیه اول ۲٫۳۵ می باشد و چون در بازه ۵/۱تا۵/۲ می باشد، نشان دهنده استقلال خطاها می باشد. احتمال آماره F فیشر در این فرضیه نشان دهنده معنادری کل مدل رگرسیون می باشد.این نتیجه با تحقیقات قبلی صورت گرفته توسط کی آن هوآ لی[۹۴] در سال (۲۰۱۳) و لافوند و همکاران[۹۵] در سال ( ۲۰۰۷ ) و گوپتا و همکاران[۹۶] در سال (۲۰۰۹) و مراد زاده فرد و همکاران در سال (۱۳۸۹) و سایرین براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده در فصول قبل قابل مقایسه می باشد.
۵-۲-۲نتایج فرضیه اصلی دوم

  • فرضیه اصلی۲: بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان میدهد که بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. و این به معنای رد این فرضیه در جامعه آماری این تحقیق است. با توجه به اینکه سطح معنی داری برای اقلام تعهدی عادی به عنوان متغیر مستقل برابر با ۰٫۵۲ است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۵% از سطح خطای مورد پذیرش در این تحقیق بیشتر است و این به معنای معنادار نبودن این ضریب در سطح خطای ۵% می باشد. و نشان دهنده این مطلب می باشد که بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معناداری وجود ندارد. و نشانه رد فرضیه اصلی ۲ تحقیق می باشد. این نتیجه با تحقیات قبلی صورت گرفته توسط کی آن هوآ لی در سال ( ۲۰۱۳ ) و گوپتا و همکاران در سال (۲۰۰۹) و مراد زاده فرد و همکاران در سال ( ۱۳۸۹ ) و سایرین براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده در فصول قبل قابل مقایسه می باشد.
۵-۲-۳ نتیجه گیری کلی:
تایید فرضیه اول تحقیق مبتنی بر رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی بر هزینه معاملات سهام بر اهمیت افشای اطلاعات و روشهای افشاء می افزاید. گزارشگری مالی از طریق افشای شفاف اطلاعات مالی شرکتها می تواند عدم تقارون اطلاعاتی را کاهش داده و تخصیص بهینه منابع (انتخاب درست به جای گزینش نادرست، کارایی عملکرد شرکت، تلاش مدیریت در راستای حفظ منافع سهامداران به جای کم کاری یا خطر اخلاقی را در پی داشته باشد. ایفای این نقش حسابداری به توسعه اقتصادی کمک می کند. شفافیت اطلاعاتی به ویژه شفافیت سود شرکت و به طبع اجزای آن اعمم از اقلام تعهدی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری سهامداران و کاهش مخاطره اطلاعاتی است. از طرفی هزینه معاملات سهام هم مبنای بسیاری از تصمیم گیری های شرکت است و شرکتها به دنبال کاهش آن هستند. شواهد به دست آمده ار آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، ضریب اقلام تعهدی غیر عادی در مدل رگرسیون مثبت و معنی دار بوده است و اقلام تعهدی غیر عادی با هزینه معاملات رابطه مثبت و معنی داری دارد. و نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم رابطه معنی دار بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام را نشان نمی دهد.
۵-۳ پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
۵-۳-۱پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش

  1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگراثر اجزای اقلام تعهدی بر هزینه معاملات سهام شرکت های مورد بررسی است. لذا به سرمایه گذاران توصیه می شود از اطلاعات مذکور به همراه سایر اطلاعات برای اخذ تصمیمات بهینه استفاده نمایند.
  2. از آنجاکه ممکن است مدیران اقلام تعهدی را به منظور مدیریت سود فرصت طلبانه دستکاری کنند، شناخت دقیق عوامل زمینه ساز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد لذا به سرمایه گذاران توصیه می شود با دقت بیشتری نسبت به تغییرات اقلام تعهدی واکنش نشان داده، و سایر اقلام مندرج در ترازنامه و صورت سود و زیان را نیز مد نظر قرار دهند.

۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

  1. برای محاسبه اجزای اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز در این پژوهش استفاده شد. پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی سایر مدل های اندازه گیری برای این اقلام به کار رود و نتایج آن با یافته های پژوهش حاضر مقایسه گردد.
  2. این پژوهش در سطح کل صنایع انجام شده و اجرای آن در سطح هر صنعت ممکن است به نتایج متفاوتی برای هر صنعت منجر شود.
  3. در تحقیق حاضر به بررسی اقلام تعهدی به تفکیک (اقلام تعهدی عادی و غیرعادی) پرداخته شد. پیشنهاد می شود در تحقیق دیگری اقلام نقدی سود مورد بررسی قرار گیرد.
  4. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir