ژانویه 24, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۷ شیوه اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۷-۱ مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۷-۲ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۷-۲-۱متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۷-۲-۲ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۷-۲-۳ متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۷-۲-۴متغیرهای مجازی(ساختگی)…………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۸-۱ ناهمسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۸-۱-۱ روش های رفع ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۸-۲رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۸-۳ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده……………………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۸-۴ آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۸-۴-۱ آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۸-۴-۲ آزمون نرمال بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۸-۵ آزمون نرمال بودن مشاهدات……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۸-۶ آزمون دوربین_ واتسون……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۸-۷ بررسی وجود هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۸-۷-۱ راه های تشخیص هم خطی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۹ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۲ مطالعه توصیفی دادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۳ آزمون نرمال کردن متغیرهای وابسته وجمله خطا……………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۴-۱ آزمون چاو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۴-۵ ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۵-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۶ بررسی وجود هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۷آزمون مانایی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۸ نتایج فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۹ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها……………………………………………………………………………….۸۶
۵-۲-۱ نتایج فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۲-۲ نتایج فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷