ژانویه 26, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض  را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورت  رد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن  ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
۳-۸-۴-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، ۱۳۷۴):
ضریب جامعه صفر است
ضریب جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  تایید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم رد  به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد  به معنی معنا دار بودن ضریب مورد نظر است.
۳-۸-۵ آزمون نرمال بودن مشاهدات
یکی از فرضهای زیر بنایی اکثر آزمون‏های پارامتری مانند آزمون رگرسیون خطی تبعیت مشاهدات از توزیع نرمال می‏باشد. برای بررسی این فرض از آزمون جارک-برا استفاده شده است. فرضیههای این آزمون به صورت زیر میباشد:
فرض صفر(Ho): مشاهدات از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
فرض مقابل(H1): مشاهدات ازتوزیع نرمال تبعیت نمیکنند.
اگر آزمون معنی‏دار شود (۵%P<) نتیجه میگیریم این استنباط به عمل میآید که احتمالاً این مشاهدات از یک جامعه نرمال انتخاب نشدهاند و چنانچه آزمون معنیدار نشود، نرمال بودن مشاهدات را نمیتوان رد کرد.
۳-۸-۶ آزمون دوربین– واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده) توسط رگرسیون از یکدیگر است در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطا ها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد به منظور بررسی استقلال خطا ها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده میشود. اگر همبستگی بین خطاها را بانشان دهیم در این صورت آماره دوربین- واتسون خواهد بود. مقدار این آماره بین صفر تا ۴ + قرار دارد چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، فرض عدم همبستگی بین خطا ها (یا استقلال خطا ها ) پذیرفته میشود. در صورتی که آماره آزمون در سطح مناسبی قرار نداشته باشد (وجود خود همبستگی ) میتوان:

  1. از[۸۹] متغیر ها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
  2. از متغیر وابسته استفاده کرد که در این صورت باید مربوط به متغیر وابسته را در کنار سایر متغیرهای مستقل وارد کنید.
  3. از تابع اولین تفاضل متغیرها استفاده کنید ().

۳-۸-۷ بررسی وجود هم خطی
در اقتصادسنجی همخطی زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر مستقل در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. منظور از همبستگی وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نوع همخطی متفاوت خواهد بود. همخطی کمابیش در همه مدل های رگرسیون موجود است؛ آنچه که مهم است شدت همخطی بین متغیرهای مستقل است. وجود « همخطی کامل » موجب نقض فرض های کلاسیک مدل رگرسیون می شود.
۳-۸-۷-۱-۱راه های تشخیص هم خطی

  1. ضرایب برآوردی نسبت به کم یا اضافه کردن متغیر در مدل از خود حساسیت نشان می دهند .
  2. در حالت همخطی رگرسیون به طور کلی معنادار بوده و دارای  بالا می باشد اما ضرایب به تنهایی بی معنی هستند.
  3. اگر تک تک متغیرهای مستقل را روی بقیه متغیرهای توضیح دهنده رگرسیون کرده و  آنها را با  رگرسیون اصلی مقایسه کنیم. چنانچه  های محاسبه شده بزرگتر از  رگرسیون اصلی باشد در آن صورت احتمال وجود همخطی ناقص شدید است.
  4. اگر با خارج کردن یک متغیر از مدل یا اضافه کردن یک متغیر به آن ،  تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، در آن صورت متغیر مذکور مستعد ایجاد همخطی است .
  5. استفاده از معیارهای TOLERANCE و VIFدر نرم افزار SPSS

در این دو معیار، ضریب تعیین رگرسیون متغیر توضیح دهنده j ام روی دیگر متغیرهای توضیح دهنده است.
۳-۹ خلاصه فصل
در این فصل در ابتدا روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از لحاظ استدلال، قیاسی_ استقرایی است، از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از ابتدای سال۱۳۸۶-۱۳۹۱ (یک دوره ۶ ساله) مورد بررسی قرار می دهد. سپس نحوه انتخاب نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، حجم نمونه مشخص شد که برای تعیین نمونه ی آماری، از روش حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است که در نهایت ۶۴ شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. در ادامه متغیرهای تحقیق (شامل متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی و مجازی) تعریف عملیاتی شده اند و روش اندازه گیری هر یک از متغیرها، و مدل پژوهش مشخص شد.
جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی و برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق از لوح فشرده سازمان اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای ره آورد نوین استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار اکسل (Excel) جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارEviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش از داده های پانلی به دلیل مزایای که نسبت به سایر روش ها دارد استفاده شده است و در نهایت روش های آزمون فرضیه ها تشریح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل تحقیق
۴-۱مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند، خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که بوسیله آن کلیه داده‏های گردآوری شده در یک فرآیند علمی آزمون می‏شوند. برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات جمعآوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای ساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل عبارت است روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت میشود.
در این فصل ابتدا به شرح آمار توصیفی خواهیم پرداخت. پس از آمار توصیفی، با استفاده از معادلات رگرسیون خطی ساده و چند متغیره و همچنین بکارگیری نرم افزار اویوز، فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد.
۴-۲ مطالعهی توصیفی داده های تحقیق
در فصول قبلی، متغیرهای مربوط به پژوهش معرفی شده است که خلاصهای از آن و اطلاعات نامگذاری متغیرهای مدل در جدول شماره۴-۱ منعکس می باشد. در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی دادهها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا[۹۰] که توزیع نرمال پسماندها را تایید می کند، محاسبه گردیده و نتایج حاصل در جدول شماره ۴-۲ درج شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.