ژانویه 19, 2021

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

۲-۲مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۱استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان…………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۲اهداف حسابداری و گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲ -۲-۳ سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۴ مفاهیم سود در حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۵ اهداف گزارشگری سود……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۶مفهوم اقتصادی سود……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۷ نارسایی محتوای اطلاعاتی سود…………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۸ نقاط قوت سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۹ نقاط ضعف سود حسابداری……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۱۰ پیش بینی سود…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱۱ نقش اطلاعاتی سود………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱۲ تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی…………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱۳ حسابداری تعهدی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۱۴اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۱۵ نقش و اهمیت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۱۶ مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۱۶-۱ مدل ریچاردسون…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۱۶-۲ مدلsloan…………………………………………………………………………………………………………………………………………29
۲-۲-۱۶-۳ مدلDeAngele………………………………………………………………………………………………………………………………..30
۲-۲-۱۶-۴ مدل Healy………………………………………………………………………………………………………………………………………30
۲-۲-۱۶-۵٫مدل Jones………………………………………………………………………………………………………………………………………31
۲-۲-۱۷پیدایش نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۱۷-۱ مفهوم کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۱۷-۲ معیارهای اندازه گیری کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲- ۲-۱۸ مبنای نظری مربوط به مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۱۹ هزینه معاملات………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۳ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۴ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۳جامعه مطالعاتی و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۴ حدود مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۴-۱ قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۴-۲ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.