ژانویه 26, 2021

پژوهش – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای …

۳-۷-۲-۲متغیر مستقل
متغیر مستقل شامل اقلام تعهدی عادی و غیرعادی می باشد.
اقلام تعهدی عادی
اقلام تعهدی که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آنها اعمال نماید، به عبارتی اقلامی که براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می شوند تعریف می شود و براساس مدل تعدیل شده جونز[۸۴](۱۹۹۰) محاسبه می شود.
اقلام تعهدی غیرعادی:
اقلام تعهدی غیرعادی اقلامی می باشد که مدیریت می تواند کنترل هایی روی آنها اعمال نماید. به عبارت دیگر، اقلامی که مدیریت میتواند آنها را به تأخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند، تعریف می شود و براساس مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۰) محاسبه می شود
برای محاسبه اقلام تعهدی عادی و غیرعادی از فرمول های زیر استفاده شده است:
= +
Abacc= ( + +
در معادله فوق:
Noracc =اقلام تعهدی عادی می باشد
Abacc =اقلام تعهدی غیر عادی می باشد
=کل اقلام تعهدی می باشد که از تفاوت میان سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی حاصل شده است. به عبارت دیگر Accrual=OI –CFO
سود عملیاتی از صورت سود و زیان شرکت ها و وجه نقد حاصل از عملیات از صورت گردش وجوه نقد شرکت های مور بررسی به دست آمده است.
سود عملیاتی ( (OI= سودی است که شرکت به خاطر آن فعالیت تاسیس شده و معمولااین عوامل دراساسنامه قید می شود.
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی = (CFO) عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمرمولد درآمد عملیاتی واحد تجاری می باشد، که با تقسیم این معیار به تعداد سهام جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی برای هر سهم مشخص می گردد.
= کل دارایی
تغییرات در فروش (تفاوت درآمد فروش کالا در پایان هر سال با درآمد فروش کالا در پایان سال قبل).
تغییرات در مطالبات (تفاوت حساب های در یافتنی در پایان هر سال با حساب های در یافتنی در پایان سال قبل)
= دارایی ثابت نامشهود (اموال،ماشین آلات،تجهیزات)
۳-۷-۲-۳متغیرهای کنترلی
Sizeاندازه شرکت، از طریق لگاریتم کل دارایی ها شرکت بدست می آید.
Price= قیمت سهام، برابر قیمت متوسط در سال می باشد.
Volatility=نوسانات بازده، برابر با انحراف معیار بازده های سهام می باشد.
Volume= حجم معاملات سهام، برابر با لگاریتم حجم معاملات به طور متوسط در سال میباشد
Yearاثرات ثابت سال.
Industryاثرات ثابت صنعت.
= میزان خطا
۳-۷-۲-۴ متغیرهای مجازی (ساختگی):
Dum1:اگر اقلام تعهدی غیر عادی منفی باشد (۱) و در غیر این صورت صفر می باشد.
Dum2اگر اقلام تعهدی عادی منفی باشد (۱) و در غیر این صورت صفر می باشد
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل تحقیق
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel) جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارEviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحقیق حاضر از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده میکند. در دادههای پانل (ترکیبی)، عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد؛ یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. به بیان دیگر، چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد. یعنی روش دادههای ترکیبی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی است (گجراتی[۸۵]، ۱۹۹۵) به عبارتی منظور از دادههای ترکیبی، مجموعهای از دادههاست که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) است که در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار میگیرند. در این صورت تعداد مشاهداتN × T بوده که با استفاده از مدلهای مختلفی قابل تخمین است.با استفاده از دادههای ترکیبی، میتوان به تخمینهای کارا دست یافت.
مهمترین مزیت استفاده از دادههای پانل را، کنترل نمودن ویژگیهای ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد، شرکتها، ایالات و کشورها بیان میکنند. در حالی که در مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگنی کنترل نمیگردد و با تخمین مدل با استفاده از این روشها احتمال اریب بودن، نتایج میباشد، (رهنمای رودپشتی و ولی پور،۲۰۱۰).
۳-۸-۱ ناهمسانی
یکی از مشکلاتی که میتواند وجود داشته باشد، ناهمسانی واریانسها میباشد. براساس دیدگاه بالتجای (۲۰۰۵) این مساله میتواند، یک فرض محدود کننده برای دادههای پانلی باشد، زمانیکه واحدهای مقطعی دارای اندازههای متفاوت باشند و مانند نمایش یک نتیجه تغییرات متفاوت. (بالتاگی، ۲۰۰۵٫ص.۱۰)
آزمون‌هایی جهت شناسایی مشکل واریانس ناهمسانی پیشنهاد شده‌اند از جمله: آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون وایت، آزمون بروش- پاگان گادفری، آزمون گلدفلد-کوانت، آزمون آرچ[۸۶]، آزمون هاروی[۸۷]و غیره. روشی که معمولا در این آزمون‌ها از آن بهره گرفته می‌شود استفاده از یک رگرسیون کمکی است. به این ترتیب که پس از براورد مدل جملات پسماند (به عنوان نزدیک ترین متغیری که می‌تواند جملات خطا را نمایندگی نماید) استخراج شده و مجذور آنها روی متغیرهای توضیح دهنده ی مدل رگرس می‌گردد در صورتی که رگرسیون حاصل بطور کلی معنا دار باشد شاهدی بر وجود واریانس ناهمسانی خواهد بود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir