نوامبر 24, 2020

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

۳-۴-۲ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق، از ابتدای سال۱۳۸۶-۱۳۹۱ (یک دوره ۶ ساله) است.
۳-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات مورد کنکاش قرار می گیرد.
۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات
اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از دو روش جمع آوری شده اند:

  1. اطلاعاتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی که در پایگاه های اطلاعاتی مجازی موجود می باشند جمع آوری گردیده است.
  2. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق از لوح فشرده سازمان اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای ره آورد نوین استفاده شده است.

۳-۶ فرضیه های تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول،فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،۱۳۷۵).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۸۴).
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
فرضیه اصلی۱:بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه اصلی۲:بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
۳-۷ شیوه اندازه گیری متغیر ها
۳-۷-۱مدل های پژوهش
در این تحقیق با توجه به فرضیات و متغیرهای تحقیق مدل زیر جهت آزمون فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است:

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت ...

  1. A) Trading cost = + Accrual +Size + Price +Volatility+ Volume +Year +Industry +

)Tradingcost =+++size+price+Volatility
+Volume +Year +Industry+
) Trading cost = + + +Size +Price + Volume + Year +Industry++
۳-۷-۲ متغیر تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. به عبارتی دیگر متغیر به ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان آن را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود (دلاور،۱۳۸۸).
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف و سوالات تحقیق بیان شده، متغیر های تحقیق به شرح زیر تعریف می شود:
۳-۷-۲-۱ متغیر وابسته
هزینه معاملات سهام
هزینه‏ای است که ناشی از یک معامله‏ اقتصادی است. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربرمیگیرد. هزینه معامله آن دسته از هزینه‌های پیش بینی نشده‌ای است که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین معامله به تعهداتش، بر طرف دیگر معامله تحمیل می‌شود.
برای محاسبه هزینه معاملات سهام از فرمول زیر استفاده می کنیم:
=
Trading costهزینه معاملات سهام که برابر با لگاریتم QSPمی باشد.
= میانگین قیمت سهام شرکت iدر سالt.
=تعداد روزهای معاملات در سال برای سهام شرکت i
=Tتعداد معاملات سهام شرکت i در سال t
کمترین در خواست قیمت سهام شرکت i در سال t.
=بیشترین پیشنهاد قیمت برای سهام شرکت I در سال t.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.