ژانویه 23, 2021

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

۱۱

بررسی تأثیر اجزاء اقلام تعهدی بر محافظه کاری

پا (۲۰۰۷)

بین اقلام تعهدی منتظره و غیر منتظره و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.

محافظه کاری منعکس در اقلام تعهدی بیشتر تحت تأثیر اقلام تعهدی غیر منتظره است.

۱۲

بررسی مقایسه ای حسابداری نقدی و تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی در صنعت نفت و گاز

والدرون (۱۹۸۸)

۱- بین حسابداری نقدی و جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
۲- بین حسابداری تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که بین حسابداری نقدی و تعهدی با جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین معیارهای حسابداری تعهدی نسبت به معیارهای حسابداری نقدی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری ندارد.

۱۳

بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقد شوندگی

گوپتا و همکاران (۲۰۰۹)

بین مدیریت سود و نقد شوندگی رابطه معنی داری وجود دارد.

یافته نشان می دهد، باافزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشم گیری پایین خواهد آمد. شرکت هایی که سودشان را مدیریت می کنند، هزینه های معاملات و تجارت بالاتر را تحمل می کنند و سهامشان نقدشوندگی پایین تری دارد.

۲-۴خلاصه فصل
مدیران، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی، درگیر پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح اجزاء سود یک بخش اساسی از این رویه می باشد. انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکت ها بطور قابل ملاحظه ایی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد شده است.
در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. ساختار کلی این فصل از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول به بررسی ادبیات مربوط به موضوع تحقیق (بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام) پرداخته شده که شامل مبانی نظری تحقیق اعم از سود، مفاهیم سود در حسابداری، مفاهیم اقتصادی سود، نارسایی و نقاط ضعف و قوت سود، حسابداری تعهدی، و اقلام تعهدی، نقش و اهمیتی که این اقلام دار می باشد و مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی، همچنین پیداش نظریه کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن، مدیریت سود و در نهایت هزینه معاملات سهام به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در بخش دوم این فصل خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی ارائه شده است و در نهایت در قالب یک جدول این تحقیقات ارائه شد.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۳-۲ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم وجود دارد، ابهامی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت.
روش پژوهش حاضراز لحاظ استدلال، قیاسی_ استقرایی است، بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها بصورت قیاسی و جمع آوری داده ها برای تایید یا رد فرضیه ها از استدلال استقرایی استفاده می شود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است این روش در پژوهش هایی سودمند می باشد که هدف آنها کشف رابطه بین متغیر ها است در این تحقیق تلاش می شود که همبستگی بین متغیرهای تحقیق آزمون شود. این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی است زیرا اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می شود.
از سوی دیگر، این تحقیق به دلیل اینکه در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و اطلاعات سودمندی را در زمینه واقعیات موجود به دست میدهد ماهیت کاربردی نیز دارد. پژوهش مورد نظر از روش پنل (panel) که شامل تحلیلهای سری زمانی و مقطعی می باشد، استفاده کرده است.همچنین پژوهش مورد نظر از لحاظ اینکه بر پایه داده های واقعی صورت میگیرد از جمله تحقیقات تجربی است.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر (اسمی، رتبه ای، فاصله ای)، ازصفر مطلق نیز برخوردار است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات می باشد و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب متغیر کشف و تعیین شود.
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد .دلیل انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت ها بیشتر است؛ همچنین به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش های مالی این شرکت ها همگن تر است.
نمونه بخشی (یا زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموعه مرجع) است. نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه آماری است که عملا در جریان یک تحقیق گرد آوری می شود و فرآیند یک تحقیق را می توان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه صورت می گیرد دانست. زیرا جمع‌آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد بعلاوه در بعضی موارد نیز جمع آوری اطلاعات از کل جامعه غیر منطقی می باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم و از سویی می دانیم که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می‌شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.