نوامبر 27, 2020

اصول شايسته سالاري/:پایان نامه درباره شایسته سالاری

اصول شايسته سالاري در سیاست های کلی اصل 44

منظور از اصول شايسته سالارانه در نظر گرفتن، تخصص، تعهد، تجربه، مهارت و توانايي افراد و منظور از اصول ناشايسته سالارانه، در نظر گرفتن وابستگي هاي خاص مثل روابط فردي و خانوادگي، قوميت، نژاد، زبان مشترك، باند و رابطه بازي و حتي منزلت اجتماعي و طبقاتي افراد در انتخاب مديران است( احمدي، 1380).

انتخاب شايسته سالارانه مديران متناسب با موفقيت معنا شده و بر اساس سه مبناي اساسي اصول شايسته سالاري در سازمان تبيين شده است كه عبارتند از اصول بر اساس:

  • ماهيت و مقتضيات شغل مورد نظر
  • خصوصيات، شايستگي ها، تواناييها و استعدادهاي فرد
  • موقعيت موجود و آينده شغل و سازمان

بر اين اساس لازم است طرحي از روابط شغلي در سازمان ايجاد شود، خطوط و مسيرهاي پيشرفت با توجه به فرهنگ و استراتژيهاي بلند مدت سازمان مشخص و اعلام شود، معيارها و زمينه هاي ارتقاء در سطوح مختلف مديريت تعيين شود، در انتخاب افراد هماهنگي كلي با واحدهاي ديگر و موقعيت سازمان مدنظر قرار گيرد و در صورت لزوم فرد منتخب از طريق برنامه هاي آموزش و بهسازي براي انتخاب و تصدي مسئوليتش شايسته تر گردد(ترك زاده، 1377).

در بررسي ميزان شايسته سالاري در انتخاب مديران بر اساس سه محور:

الف) درونداد سيستم، ب) ميان داد سيستم ج) برونداد سيستم اصولي ترسيم شده است. بر اين اساس كه بر مبناي نگرش سيستمي به فراگرد شايسته سالاري نگريسته شده. كه اين اصول عبارتند از:

الف) درونداد سيستم (علت ها)

 

  • اصل تاكيد بر عدم تمركز ـ اصول گرايي
  • اصل توجه به تخصص، دانش و تجربه
  • اصل گزينش بر اساس معيارهاي همگاني
این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف اصطلاحی اجرا

ب) ميان داد سيستم (معلول ها)

1- اصل توجه به پيشنهادها و پذيرش مشاركت و همكاري در جهت افزايش خلاقيت و نوآوري

2- اصل توجه به انگيزه جهت كار، تحول و پويايي بيشتر

3- اصل توسعه زمينه هاي پرورش همگاني و دادن فرصت هاي برابر به همه

4- اصل تقويت سازماني رسمي، پذيرش افراد توانمند، متخصص، متعهد، شفافيت اطلاعات و توجه به افراد

  • اصل هدف گزيني و تحقق اهداف سازمان و توسعه و بالندگي سازمان

ج) برونداد سيستم (نتيجه گيري)

  • افزايش سينرژي و هم افزايي در سازمان
  • افزايش كارايي و اثربخشي سازمان (بهره وري)

3- استفاده بهينه از منابع سازمان و جامعه(عطارفر، 1378).

زماني كه اصول جاري در يك سازمان شايسته سالار برآمده از روح تخصصي و توانمندي باشد اينطور به نظر مي رسد كه معيار انتخاب مديراني كه شايستگي سازمان را دارند و مي توانند بطور هماهنگ با ديگران كار كنند حلال مشكلات سازمان خواهد بود. حتي اگر امتيازات ديگري نداشته باشند.(کاتز و روزن ویگ[1] : 2005)

[1] kast & Rosen wig

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری  و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی  و حرفه ای مرکز استان مازندران