C20H32

۲۰

Diterpenoids

C25H40

۲۵

Sesterpenoids

C30H48

۳۰

Triterpenoids

C40H64

۴۰

Tetraterpenoids

(C5H8)n

>40

Polyterpenoids

پیش‌ماده تشکیل‌دهند‌ه‌ی آنها ایزوپرن فعال است که از نظر شیمیایی  – ایزوپنتینیل پیروفسفات (IPP) نامیده می‌شود. پیش‌ماده‌ی بنیادی آن نیز استیل‌کوانزیم A است و راه بیوسنتز IPP از استیل کوانزیم A و اسید‌موالونیک می‌گذرد. ابتدا دو مولکول استیل کوانزیم A توسط آنزیم استیل کوانزیم A ترانسفراز به هم متصل شده و استواستیل کوانزیم A را به وجود می‌آورد. استواستیل کوانزیم A در موقعیت ۳ خود با یک مولکول دیگر استیل کوانزیم A ترکیب می‌شود و s-3 هیدروکسی -۳ متیل گلوتاریل کوآنزیم A (HMG) را تشکیل می‌دهد.
HMG پس از احیا شدن به اسید موالونیک تبدیل می‌شود. اسید موالونیک به کمک آنزیم موالونیک اسیدکیناز و سپس توسط آنزیم فسفوموالونات کیناز فسفوریله شده و اسید موالونیک -۵ پیروفسفات را تشکیل می‌دهد. این ماده به کمک آنزیم دکربوکسیلاز و از دست دادن یک مولکول  ، ایزوپنتینیل پیروفسفات را به وجود می‌آورد.
IPP ابتدا به وسیله‌ی IPP ایزومر از به دی ‌متیل آلیل پیروفسفات (DMAPP) تبدیل می‌شود.DMAPP تحت اثر آنزیم پره‌نیل ترانسفراز به یک مولکول IPP می‌پیوندد و ترکیب‌ ده‌کربنی ژرانیل پیروفسفات (GPP) را بوجود می‌آورد. ژرانیل پیروفسفات می‌تواند به سمت تشکیل منوترپنها که دو واحد ایزوپرنی داشته و از یک پیکره ده‌کربنی ساخته شده‌اند جهت‌گیری نمایند و یا این که به مولکول دیگری از IPP بپیوندد. و ترکیب پانزده‌کربنی فارنزیل پیروفسفات (FPP) را به‌وجود بیاورند. FPP می‌تواند سه راه متابولیسمی مختلف را در پیش گیرد یا مستقیماً به سزکوئی‌ترپن‌ها تبدیل شود یا افزایش طول دهد و به ترکیب ۲۰ کربنی ژرانیل ژرانیل پیروفسفات (GGPP) تبدیل شود و یا دیمریزاسیون حاصل کرده و ترکیب سی‌کربنی تری‌ترپنی را بوجود آورد؛ دی‌ترپن‌‌ها که از چهارواحد ۵ کربنی ایزوپرن ساخته شده و پیکره‌ی ۲۰ کربنی دارند از GGPبه وجود می‌آیند. ترکیب‌های اصلی سازنده‌ی اسانس‌های ترپنی را منوترپن‌ها و سزکوئی‌ترپن‌ها تشکیل می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۰۰ منوترپنوئید مختلف از گیاهان جداسازی و شناسائی شده است.
۲-۸-۲٫ فنیل پروپانوئیدها
گروه دیگری از ترکیب‌های تشکیل دهنده‌ی اسانس‌ها را مشتقات فنیل پروپانوئید تشکیل می‌‌دهند. فنیل پروپانوئیدها نیز گروه دیگری از ترکیب‌ها هستند که عمدتاً از یک حلقه‌ بنزنی و یک زنجیر سه‌کربنی متصل به آن تشکیل شده‌اند. فنل‌ها و استرهای فنلی از جمله ترکیب‌ها این گروه هستند (۲و۱۱). از نظر بیوسنتزی، این ترکیب‌ها از اسیدآمینه‌های فنیل آلانین و تیروزین به وجود آمده‌اند. این اسید آمینه‌ها مشتقات فنیل پروپانوئیدی را از طریق مسیر شیکیمیک اسید تولید می‌نمایند. فراوان‌ترین این مواد اسید‌هیدروکسی سینامیک، هیدروکسی کومارین، فنیل پروپانها و لیگنین‌ها هستند (۲).
مونوترپن‌ها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد که عبارتند از:
غیرحلقوی که تعداد بسیار کمی هستند مانند ژرانیول، لینالول و اوسین.
یک حلقه‌ای مانند مونوترپن‌های پارامنتان موجود در گونه‌های نعناع.
دوحلقه‌ای مانند برنان، کامفان، کاران و توجان که گروه بسیار بزرگی را شامل می‌شوند (۲۷).
اکثر ترپن‌هایی که در اسانس‌ها یافت می‌شوند از مونوترپن‌ها هستند و این مواد به صورت هیدروکربن مشتقات اکسیژنه مانند الکل‌ها، فنل‌ها، کتونها، استرها و آلدئیدهای خطی یک حلقه‌ای و دوحلقه‌ای ممکن است موجود باشند (۱۱).

Tags: