ژانویه 24, 2021

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۹

وزن نمونه اولیه
برای تعیین راندمان و بازده اسانس بدست آمده ازمقدار مشخص گیاه محاسبات به شرح ذیل انجام گردید.
وزن خالص اسانس (بعد از کم کردن وزن شیشه و برچسب)
۱۰۰ × = بازده اسانس %
وزن خشک
۳-۵٫ تجزیه و شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس
به منظور جداسازی و شناسایی ترکیب‌های اسانس، از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد.
مقدار ۲/۰ میکرولیتر توسط سرنگ ۱۰ میکرولیتری برداشته وبه دستگاه GC تزریق شد. درصد ترکیب‌های تشکیل دهنده هر اسانس پس از جداسازی به همراه شاخص بازداری محاسبه شد. همچنین مقدار یک میکرولیتر از هر اسانس در دو میلی‌لیتر دی کلرومتان رقیق شد و به دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی تزریق و طیفهای جرمی مربوط به ترکیبهای موجود در اسانس به منظور بررسی کیفی (شناسایی) بدست آمد. در نهایت، شناسایی ترکیبهای موجود در هر اسانس با استفاده از اندیس‌های بازداری (Retention Index) و پیشنهادهای کتابخانه‌ای کامپیوتر دستگاه گازکروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی و مقایسه آن‌ها با ترکیبهای استاندارد انجام شد.
۳-۵-۱٫ دستگاه GC
گاز کروماتوگراف فوق سریع Thermo مدل UFM، افزایش دمای ستون DB-5 پر شده با سیلیکای گداخته به طول ۱۰ متر، قطر ۱/۰ میلی متر و ضخامت لایه فاز ساکن ۴/۰ میکرومتر بود. برنامه ریزی حرارتی ستون از ۲۸۵-۶۰ درجه سانتی گراد با افزایش دمای ۸۰ درجه در دقیقه و توقف به مدت ۳ دقیقه در دمای نهایی می‌باشد. نوع آشکار ساز FID با دمای ۲۸۰ درجه سانتی گراد و گاز حامل هلیم با فشار ۵/۰ میلی لیتر در دقیقه و نسبت شکاف ۱ به ۱۰۰۰ بود.
شکل۳-۵ شماتیک کلی دستگاه GC
شکل۳-۶٫ دستگاه GC ) ساخت شرکت Thermo مدل (UFM
۳-۵-۲٫ دستگاه GC/MS
گاز کروماتوگراف واریان ۳۴۰۰ متصل شده به طیف سنجی جرمی با ستون DB-5 به طول ۳۰ متر، قطر ۲۵/۰ میلیمتر که لایه فاز ساکن در آن ۲۵/۰ میکرون می‌باشد، مورد استفاده قرار گرفت. برنامه ریزی حرارتی از ۶۰ تا ۲۷۰ درجه سانتی گراد با افزایش دمای ۳ درجه در دقیقه، درجه حرارت محفظه تزریق ۲۸۰ درجه سانتی گراد و درجه حرارت ترانسفرلاین ۲۹۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد. گاز هلیوم با خلوص ۹۹۹/ به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفت. زمان اسکن برابر با یک ثانیه، انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت و محدوده جرمی از ۳۵۰ -۴۰ بود.
شکل۳-۷٫ دستگاه GC/ MASS
۳-۶٫تجزیه و تحلیل کاری
داده‌های بدست آمده از هر ژنوتیپ‌ با نرم‌افزار آماری SAS مقایسه شد. فاصله اقلیدسی ژنوتیپها بر اساس معادله Ward برآورد شد. از آزمون تجزیه​خوشه​ای و روش تجزیه به مولفه​های اصلی برای تفسیر ماتریس فاصله اقلیدسی استفاده شد. برای بررسی همبستگی بین صفات از نرم​افزار Minitab 16 و معادله کارل- پیرسون استفاده گردید.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱٫ بازده اسانس نمونه های مختلف filipendula Achillea
بازده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف بومادران زاگرسیfilipendula Achillea) که از رویشگاههای مختلف جمع آوری شده و در شرایط محیطی یکسان در ایستگاه مزرعه تحقیقاتی البرز واقع در شهرستان کرج وابسته به ﻤﺆسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور کشت شده بود با هم مقایسه شده و در جدول۴- ۱ نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود بازده اسانس نمونه ها از ۱۳/۰ درصد تا ۲۰/۱ درصد متغیر بود، بیشترین مقدار بازده اسانس (۲۰/۱%) از نمونه ۲۷۵۰۵ بدست آمد. بذر این نمونه ازاستان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر جمع‌آوری شده بود. همچنین کمترین بازده اسانس (۱۳/۰%) از اکسشن ۱۳۳۱۲ بدست آمد. بذر این نمونه از استان اردبیل شهرستان مشگین شهر۲ جمع‌آوری شده بود.
جدول۴- ۱٫ بازده اسانس نمونه‌های مختلف filipendula Achillea

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
ردیف اکسشن وزن گیاه (gr) وزن اسانس(gr) بازده اسانس
۱ ۲۷۵۰۵ ۸۰ ۹۴/۰