ژانویه 19, 2021

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۹۰۱

˝

اردبیل-خلخال

۱۴

۲۷۴۹۸

˝

آذزبایجان غربی-سردشت

۱۵

۸۳۷۲

˝

اردبیل-اردبیل

۱۶

۲۸۷۹۴

˝

آذزبایجان شرقی-تبریز

شکل ۳-۱٫ نقشه پراکنش بومادران زاگرسی در ایران
۳-۲٫ مشخصات اقلیمی منطقه گیاه کشت شده‌ی مورد مطالعه
شکل۳-۲٫ مزرعه بومادران در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج
۳-۲-۱٫ مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح
این طرح در مجتمع تحقیقاتی منطقه البرز (ایستگاه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) واقع در شهرستان کرج به اجرا درآمد. این منطقه دارای طول جغرافیایی ۳۱/۵۱ و عرض جغرافیایی ۴۲/۳۵ با ارتفاع ۱۲۹۱ متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالیانه ۲۴۸ میلی متر و متوسط دما ۲۱/۱۶ درجه سانتی گراد با حداکثر مطلق ۴۴ و حداقل مطلق ۸- درجه می باشد. خاک ایستگاه دارای بافت لومی با اسیدیته ۵/۷-۵/۸ است. میزان بارندگی سالیانه ۲۲/۲۴% در فصل زمستان و پر باران ترین ماه سال اسفند می باشد. در فصل زمستان و پر باران ترین ماه سال اسفند می باشد. متوسط رطوبت نسبی سالیانه ۴۰-۵۰% و اقلیم ایستگاه تحقیقاتی نیمه خشک فرا سرد می باشد. (۴۳).
۳-۲-۲٫ خصوصیات خاک محل کشت گیاهان
به منظور بررسی وضعیت خاک محل در مجتمع نحقیقاتی البرز قطعه زمینی انتخاب وقبل از کشت، تجزیه ی خاک به عمل آمد در نمونه ای از خاک مذکور جهت انجام تجزیه های مربوط به به آزمایشگاه خاک و آب ارسال گردید؛ و از میزان مواد معدنی (فسفات، اوره و پتاس) اطلاع حاصل گردیددر دو نوبت کمبود کود به میزان ۲۰۰ کیلوگرم فسفات در هکتار و ۱۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار برطرف گردید. نتایج تجزیه خاک در جدول ۲-۳ دیده میشود.

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.