2-12-1)نقش حرفه حسابرسی درجامعه 53
2-12-2)تعریف کنترل داخلی 55
2-12-3)هدف حسابرسی عملیاتی 56
2-13)استقلال حسابرس داخلی 57
2-14)چارچوب نظری استقلال حسابرس 58
2-15- مفاهیم استقلال حسابرس 59
2-15- 1الزامات جدید استقلال حسابرس 60
2-16-گزارش حسابرسی 64
2-17-حسابرس مستقل 65
2-18-بازرس قانونی 65
2-19-عوامل افزاینده استقلال حسابرس 65
2-20-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس 74
فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………….77
3-1 -مقدمه78
3-2-روش تحقیق78
3-3-جامعه آماری تحت مطالعه79
3-4-نمونه و روش تعیین حجم نمونه80
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات81
3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها 84
3-6-1-ضریب همبستگی 84
3-6-2-رگرسیون 86
3-6-2-1-ضریب تعیین ساده 1 91
3-6-2-2-ضریب تعیین تعدیل شده 2 92
3-6-2-3-برآورد نقطه ای 92
3-6-2-4-خطای استاندارد 1 92
3-6-2-5-خطای استاندارد شیب 92
3-6-2-6-خطای استاندارد عرض از مبدأوحدود اطمینان 94
3-7-روایی و پایایی تحقیق94
3-7-1-آزمون کولوگرف -اسمیرونوف 96
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق…………………… ……………………………….. 98
4-1- مقدمه99
4-2-داده های آماری توصیفی 99
4-3-آزمون فرضیه ها 105
4-3-1-آزمون فرضیه اول 105
4-3-2-آزمون فرضیه دوم 106
4-3-3- آزمون فرضیه سوم 107
4-4-خلاصه فصل 108
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………..109
5-1- مقدمه110
5-2-خلاصه نتایج 110
5-3-پیشنهادات تحقیق 113
5-4-پیشنهاد های کاربردی 115
5-5-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 116
5-6-محدودیت های تحقیق 116
منابع و مآخذ217
پیوست ها224
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 3-1 53
جدول 3-2 56
جدول 4-3 76
جدول 4-4 94
جدول 4-5 96
جدول 4-6 108
جدول 4-7132
جدول 4-8 135
جدول 4-9 137
جدول 4-10 155
جدول 4-11 156
جدول 4-12 160
جدول 4-13 164
جدول 4-14 173
جدول 4-15 181
جدول 5-16 200
جدول 5- 17 202
جدول 5- 18 207
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 1-1 13
نمودار 4-2 132
نمودار 4-3 148
نمودار 4-4 149
نمودار 4-5 150
نمودار 4-6 157
نمودار 4-7 161
نمودار 4-8 166
نمودار 4-9 175
چکیده:
تصمیمات صحیح اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات صحیح مالی است واطلاعات صحیح مالی خروجی فرایند حسابداری است.زمانی این اطلاعات قابلیت اتکا واعتماد در تصمیم گیری را خواهند داشت که از کیفیت لازم برخوردار باشند.اطمینان از کیفی بودن اطلاعات نیز از طریق فعالیتهای حسابرسی کسب می شود .اطلاعات مالی ممکن است بنا به دلایل مختلفی از جمله اینکه گزارش مدیریت است یا هر عامل دیگری از قبیل دستکاری عامدانه،تقلب ،تحریف ویا اشتباهات غیر عامدانه ،درست وقابل اعتماد نباشد لذا حسابرسی این اطمینان را بطور منطقی ایجاد می کند که صورتهاوگزارشهای مالی که حسابرسی شده اند قابلیت اتکای بیشتری داشته باشند.بطور خلاصه می توان گفت هیچ عاملی به اندازه رسیدگی وحسابرسیهایی که توسط حسابرسان مستقل انجام می شود نمی تواند از منافع مالکان ،سهامدارن وکلیه اشخاص ثالث در شرکتها حمایت کند.
حسب اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهار نظر حسابرسان انجام شده است.این تحقیق از نوع توصیفی وبه روش همبستگی است که شامل دو نوع متولوژی است.از یک طرف برای جمع آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان از پرسشنامه استاندارد شده ای استفاده شده است و از طرفی دیدی برای عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرسان از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی وداده های ثانویه استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین عوامل فردی تمایل به استقلال طلبی از این عوامل سازمانی سازمانی حق الزحمه مشروط واعتبار موسسه واز بین عوامل محیطی شرایط اقتصادی ومحدویت های قانونی بر استقلال رأی حسابرس اثر منفی داری دارند ،همچنین عوامل واژگان کلیدی :استقلال رأی ،نوع اظهارنظرحسابرسان ،حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران ،بر نوع اظهار نظر حسابرس موثرند.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه:
توسعه روز افزون فعالیتهای اقتصادی وتجاری نیاز به کنترلهای بیشتر برای حفاظت از منافع سرمایه گذاران وسایر اشخاص ثالث ذینفع راتشدیدمی نماید. حسابرسان درواقع افرادی دارای صلاحیت فنی وتخصص کافی برای بررسی فعالیتهای مالی شرکتی و اظهارنظر درمورد مطلوبیت صورتهای مالی می باشند که علاوه برداشتن تخصص وتجربه کافی ،می بایست از استقلال رأی نیز برخوردار باشند.
از آنجا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل ونیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارایه خدمات به صاحب کاران، مجامع حرفه ای به وضع چارچوب های قاونی پرداخته اند.
حرفه ی حسابداری وحسابرسی از پیچیده ترین ومنضبط ترین حرفه هاتلقی می گردندو به دلیل نوع وماهیت خدمات ارایه شده از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردارند. تداوم این اعتبار واعتماد ونیز تقویت آن، به پایبندی فکری وعملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد، تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است. تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده اطلاعات مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است حتی در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی چه متصور )بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل که دارای تخصص وتجربه کافی باشد ضروری واجتناب ناپذیر است.
تحقیق حاضر با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهارنظر حسابرسان درپنج فصل طراحی وانجام شده است.که فصل اول کلیات تحقیق را شامل می گردد .فصل دوم ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق را دربر می گیرد.فصل سوم روش انجام تحقیق یا متولوژی تحقیق است.در فصل چهارم ابتدا توصیفی از ویژگی های متغیرها ارائه خواهد شدودرارائه آن تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات را شامل می گرددودرفصل پنجم خلاصه نتایج ویافته های پژوهش تحلیل می شود.
1-2-بیان مسئله:
استقلال رأی حسابرسی عبارتست از از یک استقلال حرفه ای که درآن حسابرس می کوشد به هر نحو ممکن بی طرفی وعدم وابستگی خود را به واحد مورد رسیدگی حفظ نماید.این بی طرفی واستقلال می بایست درتمام مراحل حسابرسی در نظر گرفته شده به ویژه در گزارشگری حسابرسی باید به عنوان یک الگوی ذهنی وعینی مد نظرقرار گیرد.در هر موقعیتی از حسابرسی ،این سوال به وجود می آید که آیا حسابرس از نظر ذهنی مستقل از مدیریت وصاحبکار وفشارهای وارده به او هنگام تصمیم گیری های مالی است یا خیر(مائوتزو شرف،1961)1
با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال رأی یک نگرش ذهنی است وآن را به ویژگی فردی یعنی درستکاری وشخصیت وی پیوند می دهد ولی پیوند استقلال رأی صرفاً به این دوعامل ،کاملاً منطقی نیست.(فیلینت،1988)
عوامل متعددی می توانند استقلال رأی حسابرس ونوع گزارش حسابرسی را تحت شعاع قرار دهند که بر اساس پیشینه های مطالعه شده می توان عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی را نام برد .عوامل فردی اغلب از قبیل درستکاری وشخصیت حسابرس و تمایل اوبه استقلال طلبی است .عوامل سازمانی نیز شامل مواردی از قبیل قراددادهای حسابرسی ونوع رابطه با مدیران شرکت مورد رسیدگی است وعوامل محیطی شامل عوامل کلان و تاثیر گذار می باشند.ویا می توان گفت که حسابرسی باکیفیت از طریق بهبود قابلبت اتکا وافزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی به سودمندی این فرایند وکارایی بازار سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرس به عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصی کارکنان حسابرس، سیاست ها وروش های موسسه حسابرسی وگرایش ها وشامل کلیه عوامل محیطی وداخلی گزارش حسابرسی بستگی دارد. افزون براین،مراجع عمومی یا حرفه ای تدوین مقررات به حفظ کیفیت حسابرسی کمک می کنند.
استقلال در این ساختار یعنی عینیت یا عدم انحراف از قضاوت دقیق ،بررسی دیدگاه (مائوتزوشرف،1961)2حسابرس می بایست درمراحل وشرایط زیر استقلال خودرا حفظ نماید.
1-استقلال در برنامه ریزی حسابرسی که با آزادی از کنترل ویا انتخاب آزاد روش ها رویدادها کسب می شود.
2-استقلال در گردآوری وارزیابی شواهد :یعنی آزادی در انتخاب زمینه ها،فعالیت های روابط فردی وامکان دستیابی به منابع مورد نظر
3-استقلال در گزارشگری :یعنی آزادی درارائه نظردیدگاه بدون تاثیرپذیری از عوامل مختلف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براین اساس ،عوامل مختلفی می تواند بر هر یک ا مراحل مذکور که زمینه ساز استقلال رأی حسابرس است تاثیرگذار باشد.کمیسیون بورس اوراق بهادر در آمریکا و در گزارش های سالانه خود به استقلال رأی حسابرسان توجه ویژه ای داردومواردی پیش آمده است که گزارش نماید،استقلال رأی حسابرسان درآن موارد مخدوش شده است.عواملی مانند روابط با مدیریت صاحبکار وحق الزحمه خدمات غیرحسابرسی. همچنین کمیسیون مذکوربرخی از خدمات غیر حسابرسی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان برای صاحبکار باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می گردد. این خدمات شامل:
1-دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت های مالی صاحبکار
2-طراحی واجرای سیستم های اطلاعات مالی
3-خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر درخصوص مطلوبیت یا گزارش آورده های غیر نقدی
4-خدمات کارشناسی بیمه
5-خدمات حسابرسی داخلی
6-وظایف مدیریتی
7-منابع انسانی
8-دلالی یا معامله گری ، مشاوره سرمایه گذاری
9-خدمات قانونی
علاوه برموارد فوق،می توان به نقش عوامل متعدد دیگری براستقلال رأی حسابرسان اشاره کرد.عواملی که گاه توسط سازمانهای حرفه ای وگاه در پیشنه های تحقیقات مرتبط دیده شده است.به هرحال باتوجه به حساسیت موضوع استقلال رأی حسابرسان در محافل حرفه ای وپژوهش مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی براستقلال رأی حسابرسان موثراست؟اگراین طبقه بندی شامل عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی باشند،نقش کدام عوامل بر استقلال رأی حسابرس بیشتر است وهمچنین چه عواملی بر نوع اظهار نظر حسابرسان موثراست.
1-3-ضرورت انجام تحقیق:
تورنتو (2003)3به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی ،استقلال حسابرسان را مخدوش می کند.بنددرک درست از عوامل وموقعیت هایی که استقلال رأی حسابرسان را مخدوش نماید، می تواند مورد توجه همه اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.اندازه شرکت موردرسیدگی واندازه موسسه حسابرسی ،درجه اعتبار موسسه حسابرسی ،تجربه وتخصص حسابرس،وضعیت عوامل اقتصادی وسیاسی جامعه و وضعیت کسب وکار در حرفه نیز می توانند هر کدام تاثیر متفاوتی براستقلال رأی ونوع گزارش حسابرسی داشته باشد.
شرکت های بزرگتر سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارشگری بالایی دارند. از طرف دیگر، به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیش تر، حسابرسان سعی می کنند به هر قیمتی حسابرسی این شرکتها را به دست آورند. اگر چه شرکت های کوچکتر دارای حق الزحمه پایینی هستند اما ممکن است حسابرسی ساده تری داشته باشند بنابراین ، اندازه (بزرگ وکوچک ) شرکت مورد حسابرسی می تواند منجر به افزایش استقلال وهم منجر به کاهش استقلال حسابرس شود .
همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر از شهرت بالاتری برخوردارند و معمولا هزینه بیشتری را صرف آموزش حسابرسان خود می کنند و کنترل کیفی قوی تری دارند و موسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود سرمایه گذاری می کنند به همین دلیل کمیته استاندارد هااستقلال شهرت واعتبار موسسه را مهم ترین عامل حفاظت از استقلال رأی می داند.
باتوجه به مطالب ذکرشده واین واقعیت که هیچ عاملی نمی تواند به اندازه حسابرسی مستقل و بی طرف از منافع سرمایه گذاران حفاظت نماید، ضرورت انجام پژوهش که نشان می دهد که چه عواملی بر استقلال رأی حسابرسان موثر است احساس شد، همچنین تعیین اینکه عوامل تأثرگذار از نوع محیطی یا داخلی هستند وچه رتبه ای در تإثیرگذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخورداراست. نتایج پژوهش می تواند به حسابرسان و سایرذینفعان و فعالان سرمایه گذاری در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان ونوع گزارش حسابرسی است که به صورت اهداف مشخص شده زیر بیان می شود.
1- بررسی رابطه بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای
1-1 بررسی رابطه بین تجربه حسابرس و استقلال رای حسابرس
1-2 بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و استقلال رای حسابرس
1-3 بررسی رابطه بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس
2- بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس
2-1 بررسی رابطه بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی و استقلال رای حسابرس
2-2 بررسی رابطه بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس
2-3 بررسی رابطه بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس
2-4 بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
2-5 بررسی رابطه بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس
2-6 بررسی رابطه بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
3- بررسی رابطه بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس
3-1 بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس
3-2 بررسی رابطه بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس
3- 3 بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس
3-4 بررسی رابطه بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس
3-5 بررسی رابطه بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس
1-5- سؤالات تحقیق :
1- بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای چه رابطه وجود دارد؟
1-1 بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
1-2 بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
1-3 بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2- بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2-1 بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
2-2 بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2-3 بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2-4 بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2-5 بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
2-6 بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3- بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-1 بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-2 بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3- 3 بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-4 بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-5 بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق:
4- بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
1-4 بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
1-5 بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
1-6 بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
2-7 بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
2-8 بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
2-9 بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
2-10 بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
2-11 بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
2-12 بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
6- بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-1 بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-2 بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3- 3 بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-4 بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-5 بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری
وجود دارد
1-7- قلمرو تحقیق:
1-7-1-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق شامل مولفه های اثرگذار بر استقلال رای حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرسان است که بطور اخص شامل حسابرسانی می شود که شرکتهای بورسی را مورد بررسی قرار داده اند.
1-7-2-قلمرو مکانی: شامل حسابرسان شریک یا شاغل در موسسات حسابرسی مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران است که دفاتر مرکزی همه آنها در شهر تهران می باشد.
1-7-3- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاههای حسابرسان مستقل مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با عوامل مرتبط به استقلال رای حسابرسان انجام شده است. دوره زمانی انجام این پژوهش سال 1392 و 4 ماهه اول سال 1393 است. همچنین در بخش دیگری از تحقیق از اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی استفاده شده است که از سالهای 86 تا 91 را شامل می گردد.
1-8- روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی با اهداف کاربردی است وروش آن از نوع همبستگی است.منظور از تحقیقات توصیفی ،تحقیقاتی است که ویژگی مربوط به متغیرها را توصیف می نماید،یا هرآنچه راکه هست توصیف می نماید .این تحقیق از آن جهت توصیفی است که نظرودیدگاه موجود حسابرسان را راجع به عوامل موثربراستقلال رأی حسابرسان توصیف می نماید.از طرفی دیگر ویژگی اکتشافی نیز داردزیرا به شناخت ورتبه بندی عوامل موثر براستقلال رأی حسابرسان می پردازد .همچنین تحقیق حاضراز این جهت کاربردی است که از نتایج آن می توان استفاده های کاربردی کرد.استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش می تواند شامل پژوهشگران حسابداری وحسابرسی ،مدیران شرکتها وهمچنین سرمایه گذاران ومالکان شرکتها باشد.
1-9-ابزارگردآوری داده ها واطلاعات :
داده ها واطلاعات این پژوهش شامل دودسته کلی است :دسته اول شامل اطلاعاتی است که در بخش ادبیات وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد.این اطلاعات از طریق مطالعه مقالات وکتب ونشریات سازمان حسابرسی و غیره حاصل می شود .داده های مورد استفاده در تجریه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات نیز از طریق پرسشنامه تحقیق ساخته بدست خواهدآمد.
پرسشنامه محقق ساخته به گونه ای است که پس از آزمونهای روایی وپایایی واثبات این ویژگی ها توزیع خواهد شد.این پرسشنامه در4 بخش اصلی طراحی شده است که 3 بخش آن مربوط به عوامل شخصی،سازمانی ومحیطی وبخش چهارم سوالات مربوط به استقلال رأی حسابرس است.همچنین در بخش دیگری از این پژوهش از داده های ثانویه استفاده خواهد شد.داده های ثانویه از طریق بورس اوراق بهادر ونرم افزارهای ره آورد نوین وتدبیر پرداز استخراج خواهد شد.
1-10-روش تجزیه وتحلیل داده ها :
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمونهای آماری (آمار استنباطی )استفاده خواهد شد.آمار توصیفی شامل توصیف ویژگی متغیرها است وآمار توصیفی به تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات می پردازد.آمار توصیفی شامل استفاده از نمودارها وشاخص ها خواهد بودوآمار استنباطی تحقیق شامل آزمونهای همبستگی و مدلهای رگرسیونی می شود.همچنین از پیش آزمونهای مورد نیاز از قبیل کلموگرف – اسمینروف وسایر آزمونهای دیگر استفاده خواهد شد.
نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSSوEviews7خواهد بود.
1-11-تعریف عملیاتی متغیرها:
1-11-1-گزارش حسابرسی: گزارش حسابرسی محصول نهایی و اصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت و نظر حسابرس درباره کیفیت و محتوای صورت های مالی صاحبکار است ودر ایجاد اطمینان وآسودگی خاطر در استفاده گنندگان از صورتهای مالی ودر راس آنها سهامداران بزرگی دارند. نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود و این اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن )یکی از مشخصه های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تاکید باشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است و زمانی قابلیت اتکاء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آنها معتبر وقابل تایید مجدد باشد. حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تایید مجدد نیز نیز داشته باشد.
1-11-2-استقلال حسابرس: وجود برخی از شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است، تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده از اطلاعات، مهم ترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است در صورت نبود این تضاد منافع بین این دو گروه نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش می یافت. وجودتضاد منافع انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هردو گروه را اجباری می سازد نتیجتاًیکی از مهم ترین ویژگی های حسابرس استقلال اوست .استقلال درساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید واجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی اورا از این مسیر خارج سازد
1-11-3-حسابرسان مستقل: شخص یا موسسه منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حسابها رارسیدگی و نتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می دهد.
استفاده کنندگان از صورت های مالی: به طور کلی، استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کند. تحقیقات نشان می دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان وحسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند و جداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.
1-11-4-شرکا یا سهامداران: گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی سهامداران شرکت هستند اگر چه کسی که قانوناً قرارداد حسابرسی را با حسابرس منعقد می کند شرکت مورد حسابرسی ومدیریت آن است. این ارتباط به طور متعارف تمایل حسابرسان به ارائه نظر کارشناسی به سهامداران در خصوص کیفیت صورت های مالی را نشان می دهد به عبارت دیگر اگر چه قرار داد شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای که ذینفع اصلی گزارش حسابرسی معرفی می کند. اما این سهامداران شرکت مذکور هستند که دریافت کننده واتکاء کننده اصلی صورت های مالی وگزارش حسابرس هستند. بنابراین شرکت (از طریق هیات مدیره )به عنوان طرف قرارداد وبه جای سهامداران انفرادی که دراثر مسامحه حسابرس متضرر شده اند بر علیه وی برای جبران خسارت اقامه دعوی می کند.بنابراین روشن است که دررابطه به وظیفه ی مراقبت حرفه ای حسابرس هم در مقابل شرکت مسئولیت دارد وهم در مقابل سهامداران وضعیت قانونی موضوع مورد بحث برای سالیان متمادی چنین بوده است وپرونده های مختلفی درانگلستان برای این ادعا وبه عنوان اصول کلی مربوط به حسابرسی شاهد آورد(پرونده لندن وبانک عمومی، 1895) حسابرس به عنوان ماموری تعریف شد که وظیفه حفاظت از شرکت سهامداران را نیز به عهده دارد. (کریسمس وهمکاران، 1951) 4
1-12-خلاصه فصل:
فصل حاضر به عنوان کلیات تحقیق، ابتدا مقدمه وبیان مسئله را تشریح نمودو سپس به اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف،سئوالات، فرضیات پژوهش پرداخته است.درفصل های بعدی پژوهش ادبیات وپیشینه ، روش تحقیق،تجزیه وتحلیل مطالب، آزمون فرضیات و در نهایت نتیجه گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه:
پذیرش وبکارگیری حسابرسی مانند بسیاری از پدیده های علوم انسانی مستلزم حضورمبانی تئوری ومنظومه مفهومی آن است (پیتروینچ ،1991)5، بسیاری از پدیده های مشابه در طبیعت وجود دارندکه انسان شناختی از آنها ندارد. این پدیده ها با تلاش های انسان ودستیابی به علوم وفناوری جدید تر وکامل تر، کشف شده و تئوری مفاهیم آن ها شناخته خواهد شد. بنابراین پذیرش وبکار گیری پدیده ها در علوم طبیعی و تجربی قائم به مفاهیم و تئوری های ساخته بشر نیستند.
برخی از مسائل ومشکلاتی که حسابرسی با آن مواجه است:
1-با توجه به مدل تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی چه اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند؟حسابرس چگونه می تواند این اطلاعات را شناسایی کند؟در چارچوب نظری استاندارد های حسابداری مربوط بودن یکی از ویژگی های کیفی اولیه مورد انتظار برای اطلاعات مالی است. وبه صورت ذیل تعریف شده است: توانایی اطلاعات درایجاد تغییر یا تاثیر بر یک تصمیم اقتصادی که قبلاً اتخاذ شده است.
2-با توجه به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد چطور حسابرس می تواند گواهی کند که اطلاعات گزارش شده به طرز صادقانه ای رویداد های واقعی مربوط به موضوع های گزارش شده را ارائه می کنند. توقع اظهار نظر درباره صداقت درارائه اطلاعات گزارش شده از سوی تدوین کنندگان چارچوب نظری واستاندارد های حسابداری به وجود آمده است. اما معیار مشخصی برای تعیین این موضوع که حسابرسان ودیگران در عمل این ویژگی را چگونه باید تفسیر نمایند. وجود ندارد.
3-حسابرسان باید به شکل قانونی و تکنیکی حسابداری وگزارشگری مالی توجه بیشتری مبذول نمایند 4-دامنه مسئولیت حسابرس در کشف تقلب و گزارش موارد قانونی و برخلاف هنجار های جامعه تا کجااست ؟
این فصل به عنوان فصل ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق ابتدا مبانی نظری را مورد بحث قرار می دهد ودرادامه خلاصه ای از پژوهش های مرتبط را به عنوان پیشینه تحقیق بیان خواهد کرد.
2-2- حسابرسی به عنوان یک رشته علمی :

دکتر حساس یگانه (1390) رابطه حسابداری با حسابرسی رابطه نزدیکی است اما ماهیت بسیار متفاوت است. آن ها همکاران علمی و شغلی اند نه پدر و فرزند. حسابداری شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری وگزارش داده های مالی است. کار حسابداری کاهش انبوه اطلاعات به اطلاعاتی قابل کنترل وقابل درک است .
حسابرسی هیچ یک از این کارها را شامل نمی شود. در حسابرسی نیز رویداد های مالی و شرایط تجاری در نظر گرفته می شود. حوزه حسابرسی بررسی فرایند شناسایی و پردازش وگزارش اطلاعات مالی وارائه نظر حرفه ای می باشد. بدین ترتیب حسابرسی ریشه ای عمیق در منطقی دارد که ایده ها وروش هایش بر پایه آن استوار است نه در حسابداری که موضوع مورد بررسی آن است. در مورد حسابرسی و حسابداری می توان اظهار داشت که هر دو مکمل یکدیگر هستند، اگر چه ابزار وروش متفاوتی دارند. بنابراین نباید انتظار داست که مبانی، تئوری وفلسفه حسابرسی را با بررسی تئوری و عملکرد حسابداری بیابیم. باید دقیق تر از این بود و باید ماهیت عملکرد حسابرسی را مورد بررسی قرار دهیم. بعد از تعمق جدی وبسیار به این نتیجه می رسیم که حسابرسی یک زمینه علمی تخصصی است و توسعه یک فلسفه صحیح ومناسب در مورد حسابرسی تلاشی شایسته به نظر می رسد. فلسفه حسابرسی به عقاید انتزاعی می پردازد وساختاری منطقی از فرضیات بدیهی، مفاهیم، روش ها ورویه ها دارد بدین ترتیب بیان تئوری حسابرسی از منظر فلسفی نوعی بررسی عقلی دقیق است. بنابراین حسابرسی ارزش این را دارد که رشته علمی نامیده شود بدین ترتیب حسابرسی برای تلاش عقلی فرصت ایجاد می کند ونیاز به تلاش عقلی زیادی دارد.( خاکی ، 1388)
2-3-مختصری از فرایند حسابرسی در ایران :
حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی درایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی اعم از مالی یا غیر مالی در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت وبازرسی نیز با خود به همراه داشته باشد. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و نقش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک وهمراه تشکیل جوامع اولیه وحکومت ها است.با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی درآن زمان فضا جدیدی در پیشینه حسابداری وحسابرسی درایران آغاز شد. پیدایش مفاهیم اولیه دفتر داری، حسابداری و حسابرسی درایران مولود این دوران بود.هرچند که به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی ، عملاً در نظر بود که سازمان مذکور به عنوان تشکیلات اصلی و حرفه ای ومتوالی حرفه حسابداری وحسابرسی درایران باشد. لیکن به دلیل مشکلات موجود در حرفه ونیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه ای حسابداری وحسابرسی لایحه استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درسال 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین نامه مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران مذکور در 23 مهر ماه 1374 در هیات دولت تصویب گردید در پی اقدامات مذکور در اواخر سال 1375 پیش نویس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تنظیم وجهت تصویب به هیات دولت ارسال شد.اساسنامه یک بار در هیات دولت (دولت آقای رفسنجانی )مطرح شد وبه دلیل وجود مواردی در آن که به طور ضمنی جامعه را زیر مجموعه ای از وزرات امور اقتصادی و دارایی می نمود به تصویب نرسید، برای چک واصلاح به کمیته ای دردولت ارسال شد. کمیته مذکور جلسات خود را پس از تشکیل دولت جدید ادامه داد و مواردی از پیش نویس اساسنامه را اصلاح نمود. تصویب و ثبت اساسنامه به سرنوشت اساسنامه کانون حسابداران رسمی قبلی دچار نشد وکمتر از 9 سال پس از تصویب قانون این کار انجام شد. واز مرداد ماه سال 1380 جامعه حسابدارن رسمی شکل گرفت وفعالیت خود را آغاز کرد. در خاتمه یادآور می شود پیشینه حسابداری و حسابرسی به مفهوم فعلی آن در ایران ارتباط مستقیم با پیشینه تدریس وتعلیم دارد.( اسماعیل عرفانی، 1349)
2- 4-شک و تردید،رسیدگی وحسابرسی (چرایی حسابرسی ):
هدف از ارائه این موضوع این است که جایگاه کنونی حرفه حسابرسی را درجامعه به خوبی درک کنیم. اگر چنین درکی از رسیدگی وحسابرسی ایجاد نشود آن گاه حسابرسی نیز مفهومی پیدا نخواهد کرد. در این صورت تعبیری که از حسابرس وحرفه حسابرسی می شود این است که کار وی مجموعه ای از عملیات فنی وپیچیده ظاهراًمرتبط با یکدیگر است که باید متناسب با آنچه که توسط قانون گذارن، ویا استاندارد گذاران عنوان شده است، باشد. دراین شرایط حسابرس وحرفه وی هیچ نقش واضح وروشنی نخواهد داشت.
2-4-1-شک و تردید ورسیدگی وحسابرسی :
برای این که به ماهیت و هدف برخی از کارهای حرفه حسابرسی پی ببریم لازم است به موضوع نسبتاً ساده ودر عین حال مرتبط با یکدیگر توجه داشته باشیم.به نظر می رسد یک سری پدیده ها که لزوماً قابل مشاهده نیستند باعث ایجاد شک، تردید وابهام در ذهن افراد می شوند.هر فرد برای بر طرف کردن یا کاهش شک، تردید وابهامی که درذهنش ایجاد شده شروع به بررسی وارزیابی صحت وسقم امور مربوط به آن پدیده ها می کند.هر مکانیسمی برای این که انتخاب شود،به هر حال، رسیدگی را می توان نوع عام حسابرسی دانست که هدف ایجاد همبستگی بین(1) موضوع ویا موضوع های مورد شک، تردید وبا ابهام ویک معیار قابل قبول که کمک آن بتوان در مورد اعتبار موضوع ویا موضوع هاومعیار انتخاب شده بیشتر باشد. احتمال برطرف شدن ویا کاهش شک، تردید وابهام درباره اعتبار موضوع ویا موضوع های مورد نظر بیشتر می شودوباالطبع ابهام درباره آن موضوع یا موضوع ها کاهش می یابد.نیاز بشر به برطرف کردن یا کاهش شک، تردید وابهام هایش، چیزی است که به طور کلی مأموریت فرایند رسیدگی و به ویژه کار حسابرسی را شکل می دهد. این نیاز همچنین تعیین کننده نقش های اجتماعی، اقتصادی، و روانی است که انتظار می رود فرایند ارزیابی یا حسابرسی را دراجتماع ایجاد کند. حسابرسی و به طور عام رسیدگی از طریق کاهش نگرانی های بشر در انسان ابهام های موجود دررابطه باپدیده ها در حقیقت به عنوان یک عامل تثبیت کننده رفتار انسان عمل می کند(مورفی ،1943 )6
.2-5-استفاده کنندگان از صورت ها ی مالی:
گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی سهامداران شرکت هستند اگر چه کسی که قانوناً قرارداد حسابرسی را با حسابرس منعقد می کند شرکت مورد حسابرسی و مدیریت آن است. این ارتباط به طور متعارف تمایل حسابرسان به ارائه نظر کارشناسی به سهامداران در خصوص کیفیت صورت های مالی را نشان می دهد به عبارت دیگر اگر چه قرار داد شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای که ذینفع اصلی گزارش حسابرسی معرفی می کند.اما این سهامداران شرکت مذکور هستند که دریافت کننده واتکاء کننده اصلی صورت های مالی وگزارش حسابرس هستند. بنابراین شرکت (از طریق هیات مدیره ) به عنوان طرف قرارداد وبه جای سهامداران انفرادی که دراثر مسامحه حسابرس متضرر شده اند بر علیه وی برای جبران خسارت اقامه دعوی می کند. بنابراین روشن است که دررابطه به وظیفه ی مراقبت حرفه ای حسابرس هم در مقابل شرکت مسئولیت دارد وهم در مقابل سهامداران.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید