دانشگاه آزاد اسلامي
واحدگرمي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري
گرايش حسابداري
عنوان
بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي
استاد راهنما
دکتر مهدي زينالي
نگارنده
فرهاد خانعلي زاده
شهريور 93
واحدگرمي
باسمه تعالي
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد آقاي فرهاد خانعلي زاده در رشته: حسابداري گرايش حسابداري تحت عنوان: بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي درتاريخ / /93 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
بدينوسله تاييد ميشود پايان نامه مذكور از لحاظ محتواي علمي و فرمت و نگارش كامل وبدون نقص م يباشد.
استاد راهنما: دکتر مهدي زينالي
هيأت داوران:
1-
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فرهاد خانعلي زاده دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حسابداري گرايش حسابداري در تاريخ / /93 از پايان نامه خود تحت عنوان :
بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي
با کسب نمره با درجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: فرهاد خانعلي زاده
تاريخ و امضا و اثر انگشت
سپاسگزاري
بدين وسيله به مصداق ” لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق ” از زحمات استاد گرامي جناب آقاي دکتر مهدي زينالي که با راهنمائيهاي ارزشمند و عالمانه، اينجانب را مورد لطف قرار داده اند، تشکر و سپاسگزاري نموده و توفيق مزيد ايشان را از خداوند منان مسئلت مي نمايم.
تقديم به
خانواده عزيزم
فهرست
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه2
1-2 بيان مسئله3
1-3 ضرورت انجام تحقيق5
1-4 اهداف تحقيق6
1-5 استفاده كنندگان از نتيجة تحقيق ……………………………………………………………………………………………..7
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق8
1-7 متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه‌گيري آن‌ها9
1-7-1 متغير وابسته9
1-7-2 متغيرهاي مستقل10
1-8 روش وابزارگرد آوري داده ها10
1-9 جامعه آماري وروش نمونه‌گيري11
1-9-1 حجم نمونه وروش محاسبه11
1-10 ابزارتجزيه وتحليل11
1-11 خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتي11
فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1 مقدمه13
2-2 حسابرس مستقل14
2-2-1 تعريف حسابرسي14
2-2-2 حسابرسي مستقل15
2-2-3 اهداف حسابرسي16
2-2-3-1 بيان هدف حسابرسي16
2-2-3-2 اهداف پنهاني حسابرسي17
2-2-3-3 تحول هدف‌هاي حسابرسي17
2-2-4 نقش حسابرس مستقل18
2-2-4-1 نقش عام اجتماعي و اقتصادي حسابرسي18
2-2-4-2 نقش خاص اجتماعي حسابرسي19
2-2-4-3 نقش اقتصادي کلي رسيدگي و حسابرسي19
2-2-4-4 نقش اقتصادي خاص حسابرسي20
2-2-4-5 نقش بيمه سياسي حسابرسي20
2-2-4-6 نقش روانشناسي رسيدگي و حسابرسي21
2-2-4-7 نقش اعتبار دهي حسابرسي21
2-2-5 جايگاه حسابرس مستقل22
2-2-5-1 عوامل توجيه‌کننده تقاضا براي حسابرسي22
2-2-5-2 استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌اي و تخصصي23
2-3 حسابرس داخلي24
2-3-1 تعريف حسابرسي داخلي24
2-3-2 سير تحول حسابرسي داخلي در طول تاريخ25
2-3-3 نقش حسابرسي داخلي در ارزيابي کنترل‌هاي داخلي27
2-3-4 عمليات حسابرسي داخلي و تأثير آن بر کيفيت کنترل داخلي28
2-3-5 کميته حسابرسي30
2-3-6 نقش حسابرسي داخلي در حاکميت شرکتي31
2-3-7 همکاري بين حسابرس مستقل و داخلي33
2-3-8 ضرورت اتكا به كار حسابرسان داخلي34
2-3-9 تاکيد استانداردها حسابرسي به اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي35
2-3-10 حوزه‌هاي همکاري بين حسابرس مستقل و حسابرسي داخلي36
2-4 پيشينه تحقيق38
2-4-1 پيشينه تحقيقات داخلي38
2-4-2 پيشينه تحقيقات خارجي39
2-5 خلاصه فصل44
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1 مقدمه45
3-2 روش تحقيق46
3-2-1 روش و ابزار گردآوري داده‌ها 46
3-2-2 جامعه و نمونه آماري47
3-2-2-1 حجم نمونه47
3-2-3 طراحي پرسشنامه و استفاده از طيف ليکرت48
3-2-4 روايي و پايايي پرسش‌نامه50
3-2-4-1 اعتبار و روايي50
3-2-4-2 پايايي50
3-3 فرضيه‌هاي تحقيق51
3-4 متغايرهاي تحقيق و نحوه اندازه‌گيري آن‌ها52
3-4-1 متغير وابسته52
3-4-1-1 اندازه‌گيري سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي54
3-4-2 متغيرهاي مستقل54
3-4-2-1 استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي55
3-4-2-2 صلاحيت حسابرس داخلي55
3-4-2-3 عملکرد کاري حسابرس داخلي56
3-4-2-4 اثربخشي حسابرسي داخلي56
3-4-2-5 سطح ريسک ذاتي صاحب کار57
3-5 روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها58
3-5-1 مقياس اندازه‌گيري58
3-5-2 مقياس مورد استفاده ونحوه نمره دهي59
3-5-3 روش آماري تحليل داده ها59
3-5-3-1 ضريب همبستگي60
3-5-3-2 رگرسيون62
3-5-3-2-1 رگرسيون چند متغيره62
3-5-3-2-2 کاربرد رگرسيون در تحقيق62
3-5-3-2-3 روش تخمين پارامترهاي مدل رگرسيون ( )63
3-5-3-2-4 بررسي فروض رگرسيون خطي64
3-5-3-2-5 نرمال بودن اجزاي خطا64
3-5-3-2-6 خود همبستگي يا همبستگي سريالي64
3-5-3-2-7 ناهمساني واريانس65
3-5-3-2-8 هم خطي66
3-5-4 آزمون فرضيات تحقيق66
3-5-4-1 آزمون فرضيه‌ي اول67
3-5-4-2 آزمون فرضيه‌ي دوم67
3-5-4-3 آزمون فرضيه‌ي سوم68
3-5-4-4 آزمون فرضيه‌ي چهارم68
3-5-4-5 آزمون فرضيه‌ي پنجم68
3-6 خلاصه فصل69
فصل چهارم : نتايج
4-1 مقدمه70
4-2 آمار توصيفي71
4-2-1 پايايي پرسش نامه75
4-3 آمار استنباطي75
4-3-1 آزمونT تک نمونه‌اي75
4-3-2 بررسي نرمال بودن جملات خطا76
4-3-3 تحليل رگرسيون78
4-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي78
4-3-3-2 هم خطي79
4-3-3-3 خود همبستگي77
4-3-3-4 بررسي ناهمساني واريانس ها80
4-4 نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق80
4-4-1 نتايج آزمون فرضيه‌ي اول81
4-4-2 نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم82
4-4-4 نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم83
4-4-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم84
4-4-6 بررسي اولويت‌بندي تأثير در متغير سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي84
4-5 خلاصه فصل86
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه87
5-2 تفسير نتايج پژوهش88
5-2-1 نتايج به دست آمده از آزمون T تک نمونه‌اي88
5-2-2 نتايج آزمون فرضيه‌ي اول89
5-2-3 نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم90
5-2-4 نتايج آزمون فرضيه‌ي سوم90
5-2-5 نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم90
5-2-6 نتايج آزمون فرضيه‌ي پنجم91
5-3 پيشنهادهاي حاصل از تحقيق91
5-3-1 پيشنهادهاي کاربردي91
5-3-2 پيشنهادها براي تحقيقات93
5-3-3 محدوديت‌هاي تحقيق93
منابعERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ضمائمERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
چکيد ه انگليسي 103
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-1. استفاده كنندگان از نتيجة تحقيق7
جدول 1-3، توزيع نمونه بين جامعه ي آماري48
جدول 2-3، نمره دهي و امتياز بندي سوالات پرسشنامه براساس طيف ليكرت59
جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضيه ها73
جدول 2-4. ميانگين و انحراف معيار پاسخ‌هاي دريافت شده74
جدول 4-3. آزمون T تک نمونه‌اي76
جدول6-4. آزمون نرمال بودن77
جدول 4-4. جدول ضرايب متغيرهاي مستقل79
جدول 4-5. خلاصه مدل80
جدول4-7. آزمون ناهمساني واريانس ها80
جدول 4-8. نتايج آزمون فرضيه‌ي اول81
جدول4-9. نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم82
جدول 4 -10. نتايج آزمون فرضيه‌ي سوم83
جدول 4-11. نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم83
جدول 4-12. نتايج آزمون فرضيه‌ي پنجم84
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4. ميزان تجربه حرفه اي پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70
نمودار2-4 .ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان70
نمودار2-4. نمودار باقيمانده‌هاي……………………………………………………………………………………………75

چکيده
اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي باعث صرفه‌جويي در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه مي‌شود. استفاده بهينه از كار حسابرسان داخلي مي‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين تحقيق، بررسي عوامل موثر برافزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي، است. روش تحقيق پيمايشي بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌هاي لازم گردآوري شده است و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌اي t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي استقلال و بي‌طرفي، صلاحيت، عملکرد کاري، اثربخشي حسابرسان داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار، بر افزايش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسي داخلي مؤثر هستند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که استقلال و بي‌طرفي حسابرسان داخلي قويي‌ترين متغير پيش بين و اثربخشي حسابرسي داخلي ضعيف‌ترين متغير پيش بين مي‌باشد.
واژگان کليدي: حسابرس داخلي، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلي

فصل اول
کليات تحقيق
1-1 مقدمه
نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌هاي گوناگون درون سازماني و برون‌سازماني استفاده‌کننده از صورت‌هاي مالي مانند مديران، سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمينه‌ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي است. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌هاي مالي اساسي در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد .اطلاعات صورت‌هاي مالي زماني براي استفاده كنندگان مؤثر است كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي هنگامي مي‌توانند به اطلاعات صورت‌هاي مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بي‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌اي ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظيفه‌ي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده است، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهيه‌کننده‌ي اطلاعات است. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه مي‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشي لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل است.
1-2 بيان مسئله
يکي از مهم‌ترين کنترل‌هاي داخلي که امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته و شرکت‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد، حسابرسي داخلي است که مي‌تواند تأثيرات قابل‌ملاحظه‌اي بر برآوردن نيازهاي استفاده‌کنندگان از نتايج حاصل از عمليات شرکت بگذارد.
انجمن حسابرسان داخلي امريکا 1(IIA) در سال 2011 حسابرسي داخلي را اين‌گونه تعريف مي‌کند:
“حسابرسي داخلي، يک فعاليت اطمينان‌بخش و مشاوره‌اي مستقل وبي طرف است که باهدف ارزش افزايي و بهبود عمليات سازمان انجام مي‌شود. حسابرسي داخلي با به‌کارگيري شيوه‌اي اصولي و نظام‌مند براي ارزيابي وبهبوداثربخشي فرايندهاي حاکميت، کنترل و مديريت ريسک، سازمان را براي دستيابي به اهداف ياري مي‌کند” (عالي نژاد،1390).
طبق استاندارد حسابرسي 610 ” ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي “، ازمجموعه استانداردهاي حسابرسي ايران حسابرسي داخلي چنين تعريف شده است:
“حسابرسي داخلي يعني وظيفه ارزيابي كه در داخل واحد مورد رسيدگي و توسط كاركنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود مي‌آيد و يكي از اركان اصلي محيط كنترلي محسوب مي شود. ارزيابي و بررسي كفايت و اثربخشي سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي، از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي است”.
با توجه به تعريف حسابرسي داخلي ارائه‌شده اين‌گونه به نظر مي‌رسد که حسابرسان داخلي يک فعاليت ظريف و پيچيده در بين چهار گروه عمده از متقاضيان اين خدمت است که عبارت‌اند از:
1- هيئت‌مديره،
2- حسابرسان مستقل
3- مديريت ارشد
4- مديريت عملياتي
تمامي اين گرو ه ها داراي انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسي بوده و يا بر آن مدعي هستند. حسابرسان داخلي نمي‌توانند هيچ يک از چهار مورد مذکور را ناديده بگيرند (مجله حسابرس،1383).
يکي از مهم‌ترين استفاده‌کنندگان از نتايج کار حسابرسان داخلي حسابرسان مستقل مي‌باشند که در صورت کسب شناخت کافي و تصميم به اتکا بر نتايج حاصل از کار آنان، جنبه‌هاي مختلفي از عمليات حسابرسي مستقل تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه‌جويي در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب کار با همان هزينه مي شود. استفاده بهينه از كار حسابرس داخلي مي‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب کار افزايش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).
از سوي ديگر هدف نهايي حسابرسي مستقل، اطمينان از ارائه‌ي منصفانهي نتايج عمليات و وضعيت مالي مؤسسه در قالب صورت‌هاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف و انجام آن بر مبناي استانداردهاي پذيرفتهشده حسابرسي، حسابرس بايد مدارک کافي و قابل‌اطمينان را جمعآوري کند. بنابراين، بر اساس بيانيهي مفاهيم بنيادي حسابرسي گردآوري و ارزيابي بيطرفانهي شواهد، يک ضرورت براي حسابرسي است (ريبل2، 1988).
حسابرسان مستقل يک ارزيابي از کنترل داخلي را به عنوان مبنايي براي تعيين ميزان کار لازم براي صاحب کار انجام ميدهند. ارزيابي آن‌ها از سيستم کنترل داخلي ميتواند بر زمان و حدود روشهاي حسابرسي اثر بگذارد. کيفيت کنترل داخلي ميتواند رابطهي مستقيم با ميزان آزمونهاي محتوا داشته باشد، به طوري که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلي باکيفيت، حجم رسيدگي‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌اي کاهش ميدهند (قامنتس3، 1982).
طبق بيانيهي شماره 65 استانداردهاي حسابرسي و استاندارد شماره 61 از مجموعهي استانداردهاي ايران، تصميم براي اتکا بر کار حسابرسان داخلي بايد با ارزيابي عملکرد حسابرسي داخلي همراه باشد. حسابرس مستقل بايد شناختي از عملکرد حسابرسي داخلي به عنوان يک جز مرتبط با مطالعه و ارزيابي کنترلهاي داخلي به دست آورد. سپس، با استفاده از نتايج به دست آمده از ارزيابي، براي استفاده از کار حسابرسان داخلي برنامهريزي کند.
سازمانهاي حرفه‌اي در کشورهاي ديگر نيز اين موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و استانداردهاي حسابرسي متناسب را صادر کردهاند. براي مثال، انجمن حسابداران رسمي کانادا4 بيان ميکند که حسابرسان مستقل ممکن است به طور کلي، به کار حسابرسان داخلي زماني که آزمون و بررسي سيستم کنترل داخلي را شامل ميشود، اتکا کنند. بنياد تحقيق حسابداري استراليا5، استاندارد شمارهي دو رويههاي حسابرسي را براي استفاده از کار حسابرسان داخلي صادر کرده است. در اين استاندارد آمده است که اگر حسابرس مستقل علاقمند به استفاده از کار حسابرسي داخلي است، بايد يک ارزيابي دوگانه از عملکرد آن به عمل آورد. اول، يک ارزيابي عمومي از معيارهاي تعيينشده شامل جايگاه سازماني، حيطهي وظايف، صلاحيت حرفه‌اي و مراقبت حرفهاي، به عمل آورد. دوم، يک ارزيابي خاص از کار حسابرسي داخلي با مطالعهي کار برگ‌هاي نهايي و با آزمون دوبارهي کار حسابرسان داخلي، انجام دهد (انصاري و همکاران، 1388).
با توجه به مطالب مطرح‌شده در مورد اهميت حسابرس داخلي براي گروه‌هاي مختلف استفاده‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل اين تحقيق درپي پاسخگويي به اين سوال است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان يکي از اصلي‌ترين استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسي داخلي مي‌باشد، مي‌تواند باعث اتکاي بيشتر حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي شود؟
1-3 ضرورت انجام تحقيق
اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي، توجهات زيادي را به خصوص در يک دهه گذشته به خود جلب کرده و دليل آن اين عقيده است که يک سيستم حاکميت شرکتي قوي، به حداقل کردن تأثير مخرب فروپاشي شرکت، کمک مي‌کند (روساک و جانسون6،2007). شناخت از نقش حسابرسي داخلي در بهبود کيفيت گزارشگري مالي نيز از اين عقيده پشتيباني مي‌کند. گزارش کميته بلوريبن، کميته‌هاي حسابرسي، حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل را به عنوان سه پايه‌ي صندلي حاکميت شرکتي تشبيه مي‌کند که به اطمينان از قابليت اتکا گزارش‌هاي مالي کمک مي‌کند. استفاده از اطلاعات مالي توسط هيئت مديران (از جانب سهامداران) و مشارکت حسابرسي داخلي و مستقل در بهبود سودمندي اين اطلاعات که توسط مديريت فراهم‌شده (و همچنين استفاده‌شده)، تصويري يکپارچه از ارتباط موجود بين چهار جزء حاکميت شرکتي ايجاد مي‌کند. حسابرسي داخلي و مستقل با عمل کردن به عنوان منبعي براي هيئت مديران به بهبود اثربخشي کميته حسابرسي کمک مي‌کنند (ديزورت7،2002).
استانداردهاي حرفه‌اي در زمينه حسابرسي، خاطرنشان مي‌کند که اتکاي حسابرس مستقل بر حسابرسي داخلي باعث صرفه‌جويي زيادي در هزينه از طريق کاهش زمان اجراي حسابرسي مستقل مي شود. حسابرسان مستقل کار حسابرسان داخلي را براي تشخيص گسترش اتکايشان به آن‌ها ارزيابي مي‌کنند. اين اتکا نيز با کاهش هزينه حسابرسي بايد به عنوان فرصتي براي افزايش ارزش کار حسابرسي داخلي در نظر گرفته شود.
بنابراين از يک طرف قصد کاهش هزينه‌هاي حسابرسي مستقل در تلاش براي کاهش کل هزينه‌هاي حقوق حسابرسي و از طرف ديگر حفظ رقابت‌پذيري در بازار خدمات حسابرسي (بازار خدمات حسابرسي مستقل که شديداً رقابتي نيز مي‌باشد) اين انگيزه را در تصميمات حسابرسان مستقل ايجاد مي‌کند که به اتکا بر حسابرسي داخلي روي بياورند. علاوه بر اين آشنايي بيشتر حسابرسان داخلي با شرکتشان باعث کاهش ريسک حسابرسي براي حسابرسان مستقل مي شود. با عنايت به مطالب فوق، بررسي اين موضوع که کدام ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي ازنظرحسابرس مستقل مي‌تواند باعث اتکا بيشتر آن‌ها شود، ضروري و مهم به نظر مي‌رسد.
1-4 اهداف تحقيق
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي مي‌باشد. با توجه به پيشينه تحقيق و استانداردهاي حرفه‌اي موجود پنج عامل براي اين بررسي استخراج شده است. به عبارتي ديگر براي دست‌يابي به هدف اشاره‌شده بايد به سوالات زير پاسخ داده شود:
1- بررسي تاثيراستقلال و بي‌طرفي حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
2- بررسي تاثيرصلاحيت حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
3- بررسي تاثير عملکرد کاري حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
4- بررسي تاثيراثربخشي حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
5- بررسي تاثيرسطح ريسک ذاتي صاحب کار بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
اهداف و مواردکاربرداين پژوهش به شرح زير است:
* ارائه چارچوبي علمي و عملي جهت دستيابي به حسابرسي داخلي باکيفيت در ايران.
* ارزيابي حسابرسي داخلي ودرنتيجه ارائه راه‌حل‌هايي براي بهبوددرکيفيت حسابرسي داخلي درايران.
* ايجادزمينه هاي لازم جهت تدوين استانداردهاي حسابرسي داخلي در ايران با تکيه بر يافته‌هاي اين پژوهش.
* ايجادزمينه هاي لازم براي انجام تحقيقات بيشتر، جهت استفاده حسابرسان مستقل از خدمات حسابرسي داخلي.
* كمك به حسابرسان مستقل براي انجام قضاوت بهتر در مورد عملکرد حسابرس داخلي صاحب کار و اتخاذ تصميمات معقولانه در مورد زمينه‌هاي همکاري با حسابرسان داخلي صاحب کار.
* با توجه به اينکه حسابرس داخلي و حسابرس مستقل از اجزاء مهم حاکميت شرکتي مي‌باشند، اين پژوهش مي‌تواند به استقرار يک سيستم حاکميت شرکتي با تکيه بر زمينه‌هاي همکاري بين حسابرسي داخلي و مستقل کمک نمايد.
* کمک به مديران شرکت‌ها جهت ايجاد يک واحد حسابرسي کارا که مي‌تواند منجر به افزايش کنترل‌ها، کاهش زمان، حجم حسابرسي و در پي آن هزينه حسابرسي مستقل شود.
* کمک به مديران و کارکنان واحد حسابرسي داخلي جهت افزايش کيفيت کار خود با تکيه بر افزايش استقلال وبي طرفي خود، بالا بردن سطح دانش وآموزش مستمرکارکنان واحد حسابرسي داخلي، بالا بردن اثربخشي و…
* آشنايي بيشتر با حسابرسي داخلي و اهميت آن در اداره شرکت‌ها و همچنين کاربرد خدمات و کمک‌هاي اين واحد در حسابرسي صورت‌هاي مالي توسط حسابرسان مستقل.
1-5 استفاده كنندگان از نتيجة تحقيق (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان و…):
جدول1-1. استفاده كنندگان از نتيجة تحقيق
رديفنام سازماننوع استفاده1جامعه حسابداران رسمي ايرانعلمي- اجرايي2سازمان حسابرسيعلمي- اجرايي3انجمن حسابرسان داخلي ايرانعلمي- اجرايي4مديران شرکتهاي عضوبورس وسايرشرکتهااجرايي5دانشگاهيانعلمي- تخصصي1-6 فرضيه‌هاي تحقيق
اين‌طور استنباط مي شود که هم حسابرسان و هم صاحب کارانشان، انگيزه‌اي براي جستجوي بيشتر اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلي دارند. گستردگي اين اتکا مرتبط با چندين عامل است که از بين آن‌ها براون8 (1983) استقلال و عملکرد کاري حسابرسان داخلي را به عنوان مهم‌ترين عوامل مي‌شمارد. به طور مشابه عبدل خليق، اسنوبال و راگ9 (1983) استقلال حسابرسان داخلي را به عنوان مهم‌ترين عامل تعيين اتکا حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلي مي‌دانند. اشنايدر10 (1984) از طرف ديگر، عملکرد کاري را به عنوان مهم‌ترين عامل به دنبال بي‌طرفي معرفي مي‌کند. اشنايدر اين تفاوت اندک در نتيجه‌هاي تحقيقات اوليه را به خصوصيات طراحي تحقيقات نسبت مي‌دهد. نتايج تجربي متفاوت تري در تحقيق اشنايدر (1985) وجود دارد که نشان مي‌دهد که حسابرسان مستقل، رقابت و عملکرد کاري را در تصميمات مربوط به اتکا، به يک اندازه مهم مي‌شمارند؛ اما بي‌طرفي را عاملي بااهميت کمتر مي‌دانند. عامل ديگري که در تصميمات مربوط به اتکا، اثرگذار است، ميزان ريسک ذاتي مي‌باشد که شرکت صاحب کار شامل آن مي شود براي صاحب کاران با ريسک بالا، استفاده حسابرسان مستقل از کار حسابرسان داخلي، ممکن است ريسک ذاتي را کاهش دهد، زيرا حسابرسان داخلي نسبت به حسابرسان مستقل آگاهي بيشتري از عمليات صاحب کارشان دارا هستند (کري و ديگران11،2006).
با عنايت بر مطالب ذکرشده در قسمت مباني نظري و پيشينه تحقيق و با بررسي استانداردهاي حسابرسي داخلي، انتظار مي رود متغيرهايي هم چون استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي، صلاحيت حسابرس داخلي، عملکرد کاري حسابرس داخلي، اثربخشي حسابرسي داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار بر سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي تاثيرگذارباشد، لذا فرضيه‌هاي براي پاسخ‌گويي به سوال تحقيق به شرح ذيل بيان مي‌شوند:
فرضيه 1: استقلال و بي‌طرفي حسابرسان داخلي در افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي مؤثر است.
فرضيه 2: صلاحيت حسابرسان داخلي در افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي مؤثر است.
فرضيه 3: عملکرد کاري حسابرسان داخلي در افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي مؤثراست.
فرضيه 4: اثربخشي حسابرسان داخلي در افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي مؤثر است.
فرضيه 5: سطح ريسک ذاتي صاحب کار در افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي مؤثر است.
1-7 متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه‌گيري آن‌ها
با توجه به اينکه هدف از تحقيق حاضر رسيدن به اين پاسخ است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل مي‌تواند باعث اتکا بيشتر او برحسابرسي داخلي شود بنابراين در اين پژوهش متغيرهاي وابسته و مستقل به شرح زيرمي باشد:
1-7-1 متغير وابسته
“سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي”به‌عنوان متغير وابسته درنظرگرفته شده است. اگر چه، نقش و وظايف حسابرسي مستقل متفاوت از حسابرسي داخلي است، اما نقاط اشتراك زيادي بين اين دو مسئوليت وجود دارد. ابعاد مشترك اين دو نقش، فضاي قابل ملاحظه‌اي را براي همكاري با منافع دوطرفه به وجود مي‌آورد. متداول‌ترين اقدامات مشترك هر دو گروه حسابرسان، ارزيابي سيستم كنترل داخلي و بررسي عملكرد گزارشگري مالي شركت است. اگر چه اهداف و نقش‌هاي خاص آن‌ها، متفاوت است، اما ماهيت آزمو نهاي بکار گرفته‌شده، بسيار مشابه است.
حسابرسان مستقل در دو زمينه‌ي عمومي مي‌توانند بر كار حسابرسان داخلي اتكا كنند. اول، مشاركت حسابرسان داخلي در ارزيابي کنترل‌هاي داخلي حسابداري سيستم صاحب کار و دوم، عملكرد حسابرسان داخلي در روش‌هاي حسابرسي مهم تحت نظارت و بررسي دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتكا به دليل نقش حسابرسي داخلي در ارزيابي سيستم كنترل داخلي حسابداري مورد تأييد همگان است، اما ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد زمينه دوم اتكا وجود دارد. براي اندازه‌گيري سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي شش حوزه همکاري شناسايي و به عنوان طبقات اصلي در پرسشنامه جهت اندازه‌گيري سطح اتکا گنجانده شده است و از پاسخ‌دهندگان خواسته شده است که در مقياس پنج قسمتي ليکرت به سوالات پاسخ دهند (نيکبخت، معاذي نژاد،1387).
1-7-2 متغيرهاي مستقل
عواملي که از نظر حسابرس مستقل مي تواند باعث اتکا بيشتر برحسابرسي داخلي شود به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق حاضرمي باشند. با عنايت بر مطالب ذکرشده در قسمت مباني نظري و پيشينه تحقيق و با بررسي استانداردهاي حسابرسي داخلي، انتظار مي رود متغيرهايي هم چون استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي، صلاحيت حسابرس داخلي، عملکرد کاري حسابرس داخلي، اثربخشي حسابرسي داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار بر اتکاي حسابرس مستقل تاثيرگذارباشد، لذا متغيرهاي وابسته شامل پنج مورد بدين شرح است: استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي12 (INDOB)، صلاحيت حسابرس داخلي (COMPE)13، عملکرد کاري حسابرس داخلي (WORKP)14، اثربخشي حسابرسي داخلي (AUDITE)15و سطح ريسک ذاتي صاحب کار 16((AUDITR. براي اندازه‌گيري اين پنج متغير مستقل 24سوال در پرسش‌نامه آمده است که سهم هر يک از متغيرهاي مستقل به ترتيب 4 ،5 ،6 ،6 و3 سوال مي‌باشد وازپاسخ دهندگان خواسته شده است که در مقياس پنج قسمتي ليکرت به سوالات پاسخ دهند.
1-8 روش وابزارگردآوري داده ها
در پژوهش پيش رو براي تدوين مباني نظري تحقيق از روش کتابخانه‌اي و براي مطالعه‌ي ادبيات موضوع و بررسي پيشينه‌ي تحقيق، از كتب، مجلات، پايان‌نامه‌هاي تحصيلي داخلي و مقالات داخلي و خارجي از طريق اينترنت، استفاده شده است. براي جمع‌آوري داده‌هاي بر مبناي فرضيه‌هاي تحقيق و نتيجه‌گيري نهايي پرسشنامه‌اي شامل 33 سوال استفاده شده است. براي اندازه‌گيري نگرش حسابرسان مستقل در مورد هر يک ازگويه ها مطابق شکل زير از طيف پنج قسمتي ليکرت استفاده شده است.

بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد
1-9 جامعه آماري وروش نمونه‌گيري
از آنجا که هدف تحقيق حاضر، آگاهي از عوامل مؤثر بر افزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل بر حسابرسي داخلي مي باشد، جامعه آماري شامل حسابداران رسمي عضو جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران مي‌باشد. جامعه‌ي آماري اغلب تحقيقات مشابه كه در بخش ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق حاضر، از آن‌ها استفاده شده است، از حسابداران رسمي تشكيل شده است.جامعه حسابداران رسمي ايران شامل حسابداران رسمي شاغل انفرادي، حسابداران رسمي عضو سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي شريك در موسسه عضو جامعه مي‌باشند. بر همين اساس جهت انتخاب نمونه هائي با عناصر کافي از هر طبقه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده استفاده شده است.
1-9-1 حجم نمونه وروش محاسبه
در تحقيق حاضر، ابتدا با استفاده از يک نمونهي مقدماتي متشکل از 15 حسابدار رسمي از جامعه که به صورت تصادفي انتخاب‌شده بودند، برآوردي از واريانس جامعه به دست آمد. سپس، با استفاده از فرمول حجم نمونه، نمونهي نهايي به تعداد 115 نفر انتخاب شد.
1-10 ابزارتجزيه وتحليل
در اين تحقيق از روش‌هاي کمّي تجزيه و تحليل آماري استفاده شده است که شامل محاسبه ضريب همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل و تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره مي‌باشد. براي انجام تحليل‌هاي اين تحقيق از نرم‌افزارهاي spss وExcel استفاده شده است.
1-11 خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتي
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي هر پژوهش ارائه کلياتي در مورد پژوهش مي‌باشد چرا که خواننده مي‌تواند با مطالعه آن در زماني کوتاهي درک کلي از تحقيق به دست آورد، لذا دراين فصل سعي شده تا با بيان قسمت‌هاي مختلف مطالعه، طرح کلي از پايان‌نامه به خواننده ارائه گردد. در ادامه و در فصل دوم، ادبيات تحقيق و بررسي خلاصه‌اي از تحقيقات گذشته ارائه شده است. در فصل سوم، روش تحقيق، آماره‌ها و آزمون‌هاي آماري قابل‌استفاده در تحقيق تشريح شده است. در فصل چهارم يعني فصل تجزيه و تحليل، به تجزيه و تحليل دادهاي جمع آموري شده با استفاده از آزمون‌هاي انتخاب‌شده در فصل سوم مي‌پردازيم. درنهايت، در فصل پنجم به تفسيرنتايج به دست آمده فصل چهارم و پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي لازم ارائه مي‌گردد.

فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1 مقدمه
هدف نهايي حسابرسي مستقل، اطمينان از ارائه‌ي منصفانهي نتايج عمليات و وضعيت مالي مؤسسه در قالب صورت‌هاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف و انجام آن بر مبناي استانداردهاي پذيرفتهشده حسابرسي، حسابرس بايد مدارک و مستندات کافي و قابلاطمينان را جمعآوري کند. در طي چند دههي گذشته، حرفهي حسابرسي در راستاي تحقق اين هدف مهم، شاهد تغييرات مهمي در مفاهيم رويههاي اجراي عمليات و گزارشگري بوده است. يکي از اين تغييرات مهم، توجه روزافزون به حسابرسي داخلي، به عنوان يکي از اجزاي مهم سيستم کنترل داخلي است. فضاي قابلملاحظهاي براي همکاري حسابرس مستقل و داخلي با منافع دوطرفه وجود دارد. متداولترين کارهاي قابل انجام توسط هر دو گروه حسابرسان، بررسي سيستم کنترل داخلي و بررسي عملکرد گزارشگري مالي است. اگر چه ممکن است اهداف خاصي بر مبناي نقشهاي خاص آنان متفاوت باشد، اما ماهيت آزمونهاي به‌کاررفته، بسيار مشابه است. حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل نقشه‌اي متفاوتي دارند اما مكمل همديگرند، حسابرس مستقل سيستم كنترل داخلي را تا ميزاني كه به خطر حسابرسي مربوط مي شود، ارزيابي مي‌کند ولي حسابرس داخلي همه کنترل‌هاي داخلي را ارزيابي مي‌کند و به موضوع كارايي و اثربخشي همه فعاليت‌هاي سازمان مي پردازد که كمتر مورد توجه حسابرس مستقل است. خطر حسابرسي شامل سه خطر كنترلي، خطر ذاتي و خطر عدم كشف است. فعاليت حسابرس داخلي مي تواند خطر كنترل را كاهش دهد. هرچه فعاليت حسابرس داخلي اثربخش تر باشد، اطمينان به سيستم كنترل داخلي بيشتر مي شود و موجب اطمينان بيشتر حسابرس مستقل مي‌گردد. اطمينان بيشتر حسابرس مستقل نيز موجب كاهش حجم كار حسابرس مستقل و به طور طبيعي كاهش هزينه حسابرسي مي شود.ساختار فصل بدين صورت است که ابتداچهارچوب مفهومي حسابرسي ،حسابرس مستقل وحسابرسس داخلي وبعدنقشهاي متفاوت حسابرس مستقل وداخلي ذکرشده ودرنهايت ادبيات موضوعي مرتبط با حسابرسي داخلي و ارتباط آن با حسابرسي مستقل و پيشينه تحقيقات انجام‌شده در داخل و خارج کشور آورده مي شود.
2-2 حسابرس مستقل
2-2-1 تعريف حسابرسي
حسابرسي به معناي اعم کلمه در “بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي17” اين‌گونه تعريف شده است: حسابرسي فرآيندي است منظم و باقاعده جهت جمع‌آوري و ارزيابي بي‌طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليت‌ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين‌شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع (نيک‌خواه آزاد،1379).
اين تعريف به عمد به صورت جامع ارائه شده است تا انواع مختلف حسابرسي را شامل شود. برخي از عبارات اين تعريف نياز به توضيح بيشتري دارد. عبارت فرآيندي است منظم و باقاعده بر اين نکته دلالت دارد که حسابرسي بر اساس برنامه‌ريزي مناسب انجام مي‌شود. برنامه‌ريزي مناسب شامل جمع‌آوري و ارزيابي بي‌طرفانه شواهد است. حسابرسان بايد با حفظ بي‌طرفي نسبت به جمع‌آوري و ارزيابي مربوط بودن و اعتبار شواهد بپردازند. اگر چه نوع، ميزان و قابليت اتکاي شواهد در کارهاي مختلف حسابرسي مي‌تواند متفاوت باشد، اما جمع‌آوري و ارزيابي شواهد، بخش اعظم فعاليت‌هاي حسابرسان را تشکيل مي‌دهد. شواهدي را که حسابرسان جمع‌آوري مي‌کنند بايد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليت‌ها و وقايع اقتصادي باشد. در حسابرسي، واژه ادعا معناي ويژه‌اي دارد و به اظهارات ضمني يا صريح مديريت اطلاق مي‌شود که در قالب صورت‌هاي مالي، اسناد و مدارک يا سيستم‌ها تجسم مي‌يابد. براي مثال، صورت‌هاي مالي اساسي تهيه‌شده توسط مديران شامل چند ادعا است. از جمله مبلغي که در ترازنامه در سرفصل اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات نشان داده مي‌شود، بيانگر اين است که مديران ادعا دارند: شرکت بر اين دارايي‌ها مالکيت دارد و از اين دارايي‌ها در فرآيند عادي عمليات توليدي يا خدماتي خود استفاده مي‌کند و اين مبلغ، بهاي تمام‌شده تاريخي پس از کسر استهلاک انباشته اين دارايي‌ها است. هدف حسابرسان از مقايسه شواهد جمع‌آوري شده با ادعاهاي مربوط به فعاليت‌ها و وقايع اقتصادي، تعيين ميزان انطباق ادعاهاي مزبور با معيارهاي از پيش تعيين شده است. اگر چه معيارهاي مختلفي براي تعيين ميزان انطباق وجود دارد، اما در تنظيم صورت‌هاي مالي اساسي، معمولاً معيار اصلي و مورد قبول، اصول حسابداري يا استانداردهاي حسابداري است. (نيک‌خواه آزاد، 1379).
در بند ? بخش ??? استانداردهاي حسابرسي کشور (????) تأکيد شده است که هدف از حسابرسي صورت‌هاي مالي، اظهارنظر نسبت به اين موضوع است که آيا صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير.
آخرين عبارت مهم، يعني گزارش نتايج به اشخاص ذينفع، بيانگر نوع گزارشي است که حسابرسان براي اشخاص ذينفع تهيه مي‌کنند. اشخاص ذينفع مي‌تواند شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، تأمين‌کنندگان مواد و کالا، سازمان‌هاي دولتي، بورس اوراق بهادار و گروه‌هاي ديگر باشد.
2-2-2 حسابرسي مستقل
حسابرسي مستقل به آن گونه حسابرسي اطلاق مي‌گردد که توسط شخص يا اشخاص مستقل از دستگاه يا شرکت انجام مي‌گيرد. علاوه بر اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي و پيوست‌هاي آن، حسابرسي مستقل شامل مطالعاتي پيرامون چگونگي جريان امور و ارزيابي مستقلي نسبت به نتايج مالي عمليات و فعاليت‌هاي دستگاه و بالأخره کنترل‌هاي داخلي برقرارشده در آن نيز مي‌گردد (ارباب سليماني، نفري، 1384).
حسابرس مستقل18 فردي
است که به دعوت صاحبان سهام و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ذينفع و يا به حکم قانون حساب‌هاي مورد نظر را رسيدگي کرده و نتيجه را کتباً به دعوت‌کننده يا هر شخص حقيقي يا حقوقي که او تعيين نموده است گزارش مي‌دهد (همان منبع).
2-2-3 اهداف حسابرسي
2-2-3-1 بيان هدف حسابرسي
هدف کلي حسابرسي شرکت را مي‌توان به صورت زير بيان کرد:
در زمينه نياز به حاکميت شرکتي19 و پاسخ‌گويي مديريتي، رسيدگي و گزارش کردن درباره کيفيت صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در جهت منافع افراد و سازمان‌ها به طريقي دور از اين شرکت‌ها اما با حقوق معقول دسترسي به اطلاعات منظور شده در گزارش‌ها. عبارت “دور اما با حقوق معقول دسترسي” بر حسب سه عامل تفسير مي شود: اولين عامل عبارت است از استفاده‌کنندگان بالقوه صورت‌هاي مالي (نياز براي پاسخ‌گويي است) که به صورت فيزيکي يا به شکل ذهني از ارزيابي شخصي کيفيت محتواي اطلاعاتي گزارش‌ها جلوگيري شده (پس در اين صورت نياز براي پاسخ‌گويي است).
دومين عامل مربوط است به يک تضاد منافع قابل‌شناسايي اما بالقوه بين توليدکنندگان مديريتي گزارش‌ها و استفاده‌کنندگان بالقوه آن‌ها که براي استفاده‌کننده يک نياز اطلاعاتي ايجاد مي‌کند که تضاد را روشن کند (وضعيت نمايندگي از سقوط اخلاقي بالقوه).
سومين عامل اين است که: آيا عامل تفکيک و تضاد منافع براي ترغيب استفاده‌کننده براي پيامدهاي اقتصادي، اتکاي آن‌ها به صورت‌هاي مالي وقتي آن‌ها کيفيت نامناسبي دارند کافي هستند (مويد يک رابطه هزينه منفعت) (پاكروان، 1391).
بنابراين هدف خاص تر حسابرسي شرکت را مي‌توان به صورت زير بيان کرد:
در زمينه نياز به حاکميت شرکتي و پاسخ‌گويي مديريتي، نگراني اوليه حسابرس عبارت است از: گواهي (شهادت دهي) درباره مربوط بودن و قابليت اعتماد صورت‌هاي مالي از جانب افراد و سازمان‌هايي که حقوق معقولي از دسترسي به آن اطلاعات دارند و انتظار مي رود هنگام استفاده به وجود چنين خصلت‌هايي با توجه به چنين صورت‌هاي مالي اتکا نمايند (همان منبع).
از اين هدف چند استدلال حاصل مي شود:
1- حسابرس از جانب افرادي که به کيفيت صورت‌هاي مالي اتکا مي‌کنند، کار مي‌کند.
2- اين کيفيت در دو بخش تعريف مي شود:
بخش اول مربوط به اينکه آيا پيام‌هاي مالي مناسب استفاده‌کننده، در صورت‌هاي مالي ابلاغ مي‌شوند؟
بخش دوم اين است که آيا اين پيام‌ها به صورت معتبر توليد مي‌شوند؟
2-2-3-2 اهداف پنهاني حسابرسي
اهداف يک نقش پيچيده مثل حسابرسي هميشه مستقيماً يا صراحتاً بيان نمي‌شود. يکپارچگي سيستم ثبت و نگهداري حسابداري به عنوان منبع داده‌ها براي مقاصد گزارش دهي، وجود کنترل‌هاي داخلي قوي براي حفظ اين يکپارچگي و کفايت افشاي داده‌هاي گزارش‌شده از جمله اهداف پنهاني حسابرس هستند که حسابرس براي رسيدن به هدف نهايي که همان تعيين کيفيت صورت‌هاي مالي گزارش‌شده را بر حسب معيارهاي تصريح شده است از اين مباني استفاده مي‌کند(حساس يگانه،1384).
2-2-3-3 تحول هدف‌هاي حسابرسي
هدف اصلي از حسابرسي در سالهاي قبل از ابتداي قرن بيستم کشف تقلب بود. در نيمه اول اين قرن هدف حسابرسي از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوي هدف جديد يعني تعيين اينکه آيا صورت‌هاي مالي تصويري درست و منصفانه از وضعيت مالي، نتايج عمليات و تغييراتقیمت: تومان


پاسخ دهید