دانشگاه علوم انتظامي
دانشکده علوم و فنون اداري و پشتيباني
پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت بودجه ومالي
عنوان :
عوامل موثر برا يجاد اقساط معوق بانک قوامين
استان کرمانشاه
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر علي رستگار
استاد مشاور:
جناب آقاي حميد متقي موفق
محقق:
ارسلان خانجاني
تهران
بهمن 1390
تقديم به :
شهداي کربلا ي حسيني (ع)، پاسداران امنيت و آرامش حريم ِحرم اش ، و بويژه شهداي استان کرمانشاه ديار پهلوانان و دلير مردان.
و شهداي سبز پوش ناجا، پاسداران امنيت، آرامش و آسايش ديار سبزعلوي که قبورشان زيارتگاه اهل يقين بوده و هست .
و تقديم به پدر دلسوز و مهربانم، و مادر گرانقدرم که دعاي خيرش همواره بدرقه راهم بوده و هست.
تقديم به همسر فداکارم ، که اين اثر مديون زحمات بزرگوارانه اوست. وتقديم به فرزندان خوبم که با صبوري، مرارت هاي همراهي دوران تحقيق را برايم به شيريني و حلاوت تبديل کردند
تقدير و تشكر
بنام آنكه يادش همه زندگاني است و بي ياد نامش همه بازندگي. الهي، از اينكه موهبت انديشيدن و لذت آموختن را به من عطا فرمودي و اراده ام را قوي و سينه ام را گشاده و پاي صبرم را تحمل و استقامت بخشيدي تا كاري را كه با نام تو آغاز نمودم در سايه لطف و رحمتت به انجام رسانم، بي حد و شمار تو را شاكر و سپاسگزارم .
با عنايت به حديث قدسي من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، برخود فرض مي دانم از زحمات بيدريغ و بي شائبه كليه عزيزاني که در تامين اين اثر سهيم بوده اند تقدير و تشکر نمايم.
و مراتب ارادت و سپاس خود را از سه وجود مقدس:
* آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم… ،
* موهايشان سپيد شد تا ما روسفيد شويم…
* و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان ، مادرانمان و استادانمان
ابراز داشته و از زحمات استاد ارجمند و فرهيخته جناب آقاي دكتر علي رستگار كه با راهنمايي هاي دلسوزانه و ارزنده شان راه را براي پيشبرد پژوهش هموار نمودند؛ از استاد مشاورم جناب آقاي حميد متقي موفق كه همواره با صبر و متانت مددكار ، مشاور و راهنماي فكري ام بودند، و همچنين از کارکنان و همکاران دانشکده اداري و پشتيباني دانشگاه علوم انتظامي و بويژه از همسر محترمه و فرزندان عزيزم كه با متانت ، صبوري و تحمل نارسايي ها، و مرارت ها ي دوران تحصيل، ياري گر بي توقع راهم شدند تا اکمال اين رساله ميسر گردد، بي نهايت شاکر و سپاسگزارم.
در پايان براي همه اين عزيزان و ديگراني که به هر طريق در اين پايان نامه و در طول تحصيل ياري ام نمودند از درگاه خداوند منان توفيقات روز افزون و سلامتي را آرزومندم.
ارسلان خانجاني
تهران ، زمستان – 1390

چکيده
نظام بانکي کشور در سال هاي اخير با رشد چشمگير نرخ مطالبات سر رسيد گذشته و معوق ناشي از عدم باز پرداخت اقساط تسهيلات پرداختي به مشتريان مواجه بوده است. اين موضوع باتوجه به جمعيت جوان کشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به منظور اعطاء تسهيلات به پروژه هاي جديد از اهميت زيادي برخوردار است. تحقيق حاضر که با جهت گيري کاربردي صورت گرفته، هدفش بررسي ، تبيين وتوصيف عوامل موثر بر ايجاد اقساط معوق بانک قوامين استان کرمانشاه مي باشد، که از روش کمي وکيفي بصورت ترکيبي و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوري داده ها در مرحله مقدماتي کتا بخانه اي و اينترنتي و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوي پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماري تحقيق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامين استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) مي باشد که به 21 گويه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. براي تبيين پايايي از روش آلفاي کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ مي باشد. براي روايي پرسشنامه نيز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکي، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در اين تحقيق سه فرضيه مطرح است که پس از جمع آوري داده ها در قالب پرسشنامه و فرضيات تحقيق از طريق ميانگين با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . يافته هاي تحقيق نشان دهنده تائيد هرسه فرضيه بوده است و نتيجه حاصل از مطالعات عبارت از اين است که عوامل ذيل در ايجاد اقساط معوق بانک قوامين استان کرمانشاه تاثير داشته و بايد مديريت بانک به اين عوامل و مديريت آنها توجه ويژه مبذول دارد.
* عدم کنترل ونظارت کافي بانکي
* عدم اخذ تضمينات وضامن معتبر
* نرخ بالا ي سود تسهيلات پرداختي
واژگان کليدي
مشتريان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank تسهيلات: facilities مطالبات معوق: pending.lcims
فـهــرست مــطـالب
عناوين صفحه
فصل اول کليات تحقيق ——————————- 1-7
(1-1) – مقدمه 1
(1-2) – بيان مسئله 2
(1-3) – ضرورت واهميت تحقيق 3
(1-4) – اهداف تحقيق 4
(1-5) – سئوالات تحقيق 4
(1-6) – فرضيه هاي تحقيق 5
(1-7) – تعريف اصطلاحات 5
فصل دوم ادبيات نظري تحقيق —————————— 8-75
(2-1) – مقدمه 9
(2-2) – تاريخچه بانکداري 10
(2-2-1) – تاريخچه بانکداري درجهان و ايران 10
(2-2-1-1) – تاريخچه بانکداري در جهان 10
(2-2-1-2) – تاريخچه بانکداري در ايران 12
(2-2-1-2-1)- بانک سپه 13
(2-2-1-2-1)- موسسه رهني ايران 13
(2-2-1-2-1)- بانک ملي 14
(2-3)- بانک قوامين 14
(2-3-1) – عملکرد اعتباري بانک قوامين 14
(2-3-2)- فعاليت هاي اصلي بانک قوامين 15
(2-3-3) – ماموريت بانک قوامين 16
(2-4)- وظايف وماموريت هاي بانک ها 16
(2-5)- ويژگيهاي متمايز بانک نسبت به ساير موسسات تجاري 17
(2-6) – اصول تسهيلات بانکي 18
(2-6-1) – اصل نقدينگي 18
(2-6-2) – اصل منفعت 18
(2-6-3) – اصل امنيت 19
(2-6-4)- اصل نظارت 19
(2-7) – اصل تخصيص 19
(2-7-1) – اصل تخصيص بانکي از نظر انگليس 20
(2-7-2) – اصل تخصيص بانکي از نظر آلمان 20
(2-7-3) – اصل تخصيص بانکي از نظر فرانسه 21
(2-8) – سپرده هاي بانکي 21
(2-8-1) – سپرده هاي قرض الحسنه 21
(2-8-1-1) – سپرده هاي جاري 22
(2-8-1-2) -سپرده هاي پس انداز 22
(2-8-2)- سپرده هاي مدت دار 22
(2-9-1)- تسهيلات اعتباري 22
(2-9-1) – قرض الحسنه 23
(2-9-2) – مضاربه 24
(2-9-3) – مشارکت مدني 24
(2-9-4) – مشارکت حقوقي 24
(2-9-5) – فروش اقساطي 25
(2-9-6) – اجاره به شرط تمليک 25
(2-9-7) – معاملات سلف 25
(2-9-7-1) – شرايط محصولات پيش فروش سلف 26
(2-9-8) – جعاله 26
(2-9-9) – مزارعه 26
(2-9-10) – مساقات 27
(2-10) – انواع تسهيلات از لحاظ مدت 27
(2-10-1) – تسهيلات کوتا مدت 27
(2-10-2) – تسهيلات ميان مدت 27
(2-10-3) – تسهيلات بلند مدت 28
(2-11) – فعاليت هاي مربوط به اعطاي اعتبار بدون نقص 28
(2-12)- نظارت 28
(2-12-1)- نظارت سازماني 29
(2-12-2)- اهداف نظارت سازماني 30
(2-12-3)- نظارت بانکي 30
(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکي 31
(2-12-3-2)- نظارت عمومي 31
(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجراي صحيح سياستهاي پولي 33
(2-12-3-1-2)- نظارت اداريقیمت: تومان


پاسخ دهید