بسمه تعالي
دانشگاه پيام نور استان فارس
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته مديريت دولتي (گرايش مديريت منابع انساني)‌
دانشكده علوم انساني
گروه علمي- مديريت دولتي
عنوان:
بررسي رابطه استقرارسيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني بر مديريت عملکرد شرکت شير و لبنيات بيستون استان کرمانشاه
استاد راهنما:
دکتر محسن جاجرمي زاده
استاد مشاور:
مليحه نيک کار
نگارش:
مهرداد مرزبانپور
بهمن 88

دانشگاه پيام نور
بسمه تعالي
تصويب پايان نامه
پايان نامه تحت عنوان :
“بررسي رابطه استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني بر مديريت عملکرد شرکت شير و لبنيات بيستون استان کرمانشاه”
که توسط جناب آقاي مهرداد مرزبانپور در مرکز شيراز تهيه و به هيأت داوران ارائه گرديده است مورد تأييد مي باشد. تاريخ دفاع: 29/11/88 نمره: 5/18 درجه ارزشيابي : عالي
اعضاي هيأت داوران:
نام و نام خانوادگي هيأت داوران مرتبه علمي امضاء
1- دکتر محسن جاجرميزاده استاد راهنما استاد يار
2- خانم مليحه نيک کار استاد مشاور مربي
3- دکتر کيا کجوري استاد داور استاد يار
4- دکتر محسن جاجرميزاده نماينده تحصيلات تکميلي استاد يار
تقديم به ‌:
پدر و مادر عزيزم …
با سپاس و قدر داني از:
جناب آقاي دکتر محسن جاجرمي زاده، استاد راهنما
سرکار خانم مليحه نيک کار، استاد مشاور
و جناب آقاي دكتر سعيد كياكجوري، استاد داور
که با رهنمودهاي ارزشمند خود،پژوهشگر را ياري نمودند.

چکيده:
اگر بر اين باور باشيم که مهمترين معيار در روند توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد،سيستم تجزيه و تحليل خطر ونقاط کنترل بحراني کارآمدترين روش براي به حداکثر رسانيدن ايمني و سلامت غذاست.در اين تحقيق نحوه ي پياده سازي سيستم تجزيه و تحليل خطر ونقاط کنترل بحراني به صورت گام به گام و جامع شرح داده مي شود، از جمله ويژگيهاي آن مي توان به استفاده از فرمها و مستنداتي اشاره کرد که طراحي اين سيستم را تسهيل مي کنند، اما در اين ميان سوالي مطرح مي شود که آيا استقرار اين سيستم رابطه اي با بهبود مديريت عملکرد سازمان ها داشته است يا خير؟ در اين راستا براي بررسي رابطه استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني با مديريت عملکرد بر مبناي پژوهش هاي صورت گرفته ،پرسش هايي مبني بر اينکه آيا استقرار اين سيستم رضايتمندي کارکنان و مشتريان را افزايش و هزينه هاي توليد را کاهش داده است،مطرح گرديد.براي مطالعه اين موضوع که در شرکت شير بيستون استان کرمانشاه انتخاب شده بود با مطالعه جامعه آماري در اين شرکت و استفاده از نظرات جامعه آماري مشخص شد که استقرار اين سيستم با مديريت عملکرد رابطه معناداري وجود دارد بدين صورت که استقرار اين سيستم با افزايش رضايتمندي مشتريان رابطه مستقيم دارد ولي با افزايش رضايتمندي کارکنان رابطه معناداري ندارد، همچنين استقرار اين سيستم کاهش هزينه هاي توليد را به صورت توصيفي نشان ميدهد.لازم به ذکر است جهت مطالعه هزينه هاي توليد از اسناد و مدارک موجود در شرکت استفاده شده است.
کلمات کليدي:
تجزيه وتحليل خطر و نقاط کنترل بحراني،حدود بحراني،اقدام اصلاحي ، مديريت عملکرد ،اثربخشي،کارايي
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل يکم-کليات تحقيق 11-1- مقدمه21-2- بيان مساله 31-3- اهميت موضوع 41-4- اهداف تحقيق 6فصل دوم- ادبيات تحقيق 82-1- مباني نظري تحقيق 92 -1-1- مباني نظري سيستمHaccp (تجزيه وتحليل خطر ونقاط کنترل بحراني) 92-1-1-1 مقدمه اي برHaccp 92-1-1-2- تاريخچه Haccp 102-1-1-3- اساس سيستم Haccp 122-1-1-4- اصول سيستم Haccp 142-1-1-5- نيازمندي ها و الزامات سيستم Haccp 152-1-1-6- مراحل اجرايي وگامهاي سيستم Haccp 172-1-2- مباني نظري مديريت عملکرد 312-1-2-1- کليات مديريت عملکرد 312-1-2-2- پيشينه مديريت عملکرد 312-1-2-3- تعريف عملکرد و مديريت عملکرد 322-1-2-4- ماهيت مديريت عملکرد 332-1-2-5- هدف و اصول مديريت عملکرد 362-1-2-6- روشها والگوهاي موجود درارزيابي عملکرد سازمانهاي دولتي 372-1-2-6-1- نظام تعالي عملکرد دمينگ 382-1-2-6-2- الگوي اعتبار سنجي داخلي و خارجي 392-1-2-6-3- الگوي بنچ مارکينگ 402-1-2-6-4- الگوي برنامه ريزي استراتژيک مشتري مدار 422-1-2-6- 5- الگوي سنجش کارايي و اثربخشي 442-1-2-6- 5-1 اثربخشي و مفهوم آن 482-1-2-6- 5-1-1 رضايت شغلي 502-1-2-6- 5-1-1-1 عوامل تعيين کننده رضايت شغلي 512-1-2-6- 5-1-1-2 اثرات رضايت شغلي بر عملکرد کارکنان 532-1-2-6- 5-1-2 ارزيابي توسط موجوديتهاي خارجي(رضايت مشتريان) 552-1-2-6- 5-2 کارايي 572-1-2-6- 5-2-1 هزينه 582-2 پيشينه تحقيق 602-2-1- تحقيقات داخلي 602-2-2- نقد تحقيقات داخلي 622-2-3- تحقيقات خارجي 632-2-4- نقد تحقيقات خارجي 642-3- چارچوب نظري مدل و فرضيات تحقيق 652-3-1 چارچوب نظري تحقيق 652-3-2- مدل تحقيق 672-3-3- فرضيه هاي تحقيق 682-3-4-متغييرها 68فصل سوم : روش شناسي تحقيق 713-1- مقدمه 723-2-روش تحقيق 723-3-جامعه آماري 733-4-شيوه نمونه گيري وحجم نمونه 733-5-شيوه ها وآبزار گرداوري داده ها وارتباط آن با مدل تحقيق 743-6- روايي تحقيق 793-7- پايايي تحقيق 803-8-فنون تجزيه و تحليل داده ها 83فصل چهارم : تجزيه تحليل داده ها 854-1-مقدمه 864-2-تحليل توصيفي 864-2-1 پرسش نامه مربوط به استقرار سيستم (A) Haccp 864-2-2- پرسش نامه مربوط به رضايت کارمندان (( B 994-2-3 پرسش نامه مربوط به رضايت مشتريان ((C 1004-2-4- آزمون تفاوت ميانگين هزينه ها قبل واز استقرار سيستم 1044-3-تحليل استنباطي 1074 -3-1آزمون رضايت مشتريان قبل و بعد از استقرار سيستم 1074-3-2- آزمون رضايت شغلي کارکنان با استقرار سيستم1104-3-3- آزمون تاييد استقرار سيستم 1114-3-4-آزمون رابطه بين رضايت کارمندان و استقرار سيستم1134-3-5- آزمون رابطه بين رضايت مشتريان و ميزان استقرارسيستم 1164-3-6- آزمون ابعاد مدل استقرار سيستم و تأثيرآن بر رضايت مشتريان 1184-3-7- سهم هر يک از ابعاد مدل مدل در رضايت مشتري 1224-3-8- آزمون ابعاد مدل استقرار سيستم و و تأثيرآن بر رضايت کارکنان 1254-3- 9- سهم هر يک از ابعاد مدل در رضايت کارکنان 1304-3-10 آزمون رتبه بندي ابعاد مدل سيستم HACCP 1334-3-11- عدم تفاوت معناداري متغيرهاي جمعيت شناختي (سن ، جنس،سابقه کاري و ……)بر استقرار سيستم 135فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادات 1385-1-نتيجه گيري از ادبيات تحقيق 1395-1-1- نتيجه گيري از فرضيه هاي تحقيق 1405-2- موانع و محدديت هاي پژوهش 1435-3- پيشنهادات کاربردي محقق 1445-4- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 146منابع فارسي 147منابع انگليسي 150پيوست ها 151 پرسشنامه ها 152
فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1: اساس سيستم HACCP ……………………………………………………………………………………13
نمودار شماره 2-2: مراحل اجراي سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني……………………….17
نمودار شماره 2-3: نمودار جريان کار بر اساس CCp(نقاط کنترل بحراني)……………………………………….27
نمودار شماره 2-4: ماهيت مديريت عملکرد………………………………………………………………………………………….35
نمودار شماره2-5: آناليز SWOT…………………………………………………………………………………………………………43
نمودار شماره2-6: سنجش اثر بخشي سازمان……………………………………………………………………………………… 49
نمودار شماره2-7: مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار شماره 4-1: نمودار هيستوگرام مربوط به توزيع فراواني سن کارکنان……………………………………88
نمودار شماره 4-2: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني جنسيت در پرسش نامه استقرار سيستم…………..90
نمودار شماره 4-3: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني مدرک تحصيلي کارکنان……………………………………92
نمودار شماره4-4: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني سابقه کاري در پرسش نامه استقرارسيستم………..94
نمودار شماره4-5: توزيع فراواني سمت در پرسش نامه استقرار سيستم………………………………………………96
نمودار شماره4-6: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني وضعيت همکاري مشتريان……………………………………102
نمودار شماره4-7: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني هزينه مواد اوليه قبل و بعد از استقرار………………..105
نمودار شماره4-8: نمودار هيستوگرام توزيع فراواني ساير هزينه قبل و بعد از استقرار……………………..107
نمودار شماره4-9: وضعيت توزيع نرمال رضايت مشتريان بعد از استقرار سيستم………………………………118
نمودار شماره4-10: مدل مفهومي تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش …………………………………….132
فهرست جداول
جدول شماره 2-1 : فهرست مخاطرات سيستم Haccp (جدول شماره 3 مستندات)……………………………..24
جدول شماره 2-2: تعيين نقاط کنترل بحراني مطابق با جريان توليد…………………………………………………………26
جدول شمار? 2-3: تعيين حدود بحراني و روش پايش محصول شير………………………………………………………….30
جدول شماره2-4: اقدامات اصلاحي سيستم Haccp…………………………………………………………………………………..31
جدول شماره 2-5: روشهاي نوين سنجش اثربخشي…………………………………………………………………………………46
جدول شماره3-1: رابطه مدل با استقرار سيستمHACCP………………………………………………………………………….76
جدول شماره3-2: رابطه مدل با پرسشنامه رضايت مشتريان………………………………………………………………………..78
جدول شماره3-3: جدول داده هاي پردازش سوالات……………………………………………………………………………………..80
جدول شماره3-4: جدول محاسبه آلفاي کرونباخ…………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره 3-5: جدول داده هاي پردازش سوالات…………………………………………………………………………………..82
جدول شماره3-6: جدول محاسبه آلفاي کرونباخ………………………………………………………………………………………….83
جدول شماره 3-7: جدول داده هاي پردازش سوالات………………………………………………………………………………….84
جدول شماره3-8: جدول محاسبه آلفاي کرونباخ…………………………………………………………………………………………84
جدول شماره4-1: توزيع فراواني سن کارکنان……………………………………………………………………………………………..87
جدول شماره4-2: توزيع فراواني جنسيت در پرسش نامه استقرار سيستم……………………………………………..89
جدول شماره4-3: توزيع فراواني مدرک تحصيلي کارکنان……………………………………………………………………….91
جدول شماره4-4: توزيع فراواني سابقه کاري کارکنان………………………………………………………………………………93
جدول شماره4-5: توزيع فراواني سمت در پرسش نامه استقرار سيستم………………………………………………….95
جدول شماره4-6: آمار توصيفي سوال 1 تا 7 در پرسش نامه استقرار سيستم………………………………………97
جدول شماره4-7: آمار توصيفي سوال 8 تا 15 در پرسش نامه استقرار سيستم……………………………………97
جدول شماره 4-8: توزيع فراواني هر يک از ابعاد مدل سيستم………………………………………………………………..98
جدول شماره4-9: آمار توصيفي سوالات 1تا 8 پرسشنامه رضايت کارمندان………………………………………….99
جدول شماره4-10: آمار توصيفي سوالات 9تا 16 پرسشنامه رضايت کارمندان…………………………………99
جدول شماره4-11: آمار توصيفي سوالات 17تا 23پرسشنامه رضايت کارمندان…………………………………..100
جدول شماره4-12: توزيع فراواني وضعيت همکاري مشتريان………………………………………………………………….101
جدول شماره 4-13: آمار توصيفي سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضايت مشتريان قبل از استقرار………102
جدول شماره4-14: آمار توصيفي سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضايت مشتريان قبل از استقرار………..103
جدول شماره4-15: آمار توصيفي سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضايت مشتريان بعد از استقرار………..103
جدول شماره4-16 آمار توصيفي سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضايت مشتريان بعد از استقرار………….104
جدول شماره4-17: توزيع فراواني هزينه مواد اوليه قبل و بعد از استقرار سيستم………………………………..105
جدول شماره4-18: توزيع فراواني ساير هزينه ها قبل و بعد از استقرار سيستم…………………………………..106
جدول شماره4-19: توزيع فراواني رضايت مشتريان قبل و بعد از استقرارسيستم……………………………….108
جدول شماره4-20: آزمون تي تست دو نمونه اي ميانگين نظرات مشتريان قبل و بعد از استقرار……109
جدول شماره4-21: توزيع فراواني رضايت شغلي کارکنان………………………………………………………………….110
جدول شماره4-22: آزمون تي تست يک نمونه اي ميانگين نظرات کارکنان………………………………………111
جدول شماره4-23: توزيع فراواني ابعاد استقرار سيستم………………………………………………………………………….112
جدول شماره4-24: آزمون تي تست يک نمونه اي تأييد استقرار سيستم……………………………………………113
جدول شماره4-25: توزيع فراواني تاييد استقرار سيستم و رضايت شغلي کارکنان………………………….114
جدول شماره4-26: آزمون همبستگي پيرسون بين رضايت شغلي کارکنان و تاييد استقرار…………..115
جدول شماره4-27: آزمون همبستگي پيرسون بين رضايت مشتريان و تاييد استقرار………………………116
جدول شماره4-28: جدول ضرايب ثابت و متغير رگرسيون خطي تاييد استقرار و رضايت مشتريان…117
جدول شماره4-29: آمار توصيفي ابعاد مدل استقرار سيستم و رضايت مشتريان بعد از استقرار……….119
جدول شماره4-30: نتايج همبستگي (پيرسون) بين ابعاد مدل و رضايت مشتريان…………………………….120
جدول شماره4-31: جدول تحليل رگرسيون ابعاد استقرار سيستم و رضايت مشتريان………………………123
جدول شماره4-32: توزيع فراواني ابعاد استقرار سيستم رضايت کارکنان……………………………………………..125
جدول شماره4-33: نتايج همبستگي(پيرسون) ابعاد استقرار سيستم و رضايت کارکنان…………………..127
جدول شماره4-34: جدول تحليل رگرسيون ابعاد مدل استقرار سيستم و رضايت کارکنان………………131
جدول شماره4-35: توزيع فراواني رتبه بندي ابعاد مدل سيستم HACCP…………………………………..133
جدول شماره4-36: آزمون توصيفي ميانگين رتبه ها……………………………………………………………………………….134
جدول شماره4-37: آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………………………..134
جدول شماره4-38: آزمون تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي کارکنان بر استقرار……………………………..136

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
دنياي رقابتي امروز راه برگشت به گذشته را براي همه ي شرکت ها بسته است و به هيچ شرکتي مجال برگشت به گذشته را نمي دهد لذا شرکتها درهر لحظه بايد هوشيار باشند، دراين راستا استفاده ازتجربه هاي گذشته براي هرشرکتي امري مهم مينمايد، يکي ازراه هاي سنجش ميزان هوشياري هرشرکت ارزيابي عملکرد مداوم شرکت مي باشد(حسين بر،1385 :4).از طرفي درصنايع غذايي بي ترديد بايد بيشترين اولويت به ايمني محصولات داده شود، اينکه محصولات غذاي بايد سالم باشد، خواسته اي است که بسياري از مشتريان بدون اينکه درجايي ذکر شده باشد خواهان آن هستند، ترديدي نيست که برخلاف بسياري از خصوصيت ها ي محصول(ازجمله شکل ظاهري مزه وهزينه)، دراين مورد جاي هيچ بحثي باقي نمي ماند که مصرف کنندگان انتظار داشته باشند غذاي سالم دريافت کنند وما درصنايع غذاي مسئووليم تاانتظارات آنها را برآورده کنيم) موتيمور و والاس1،1378 :16). مديريت عملکرد يکي از ابزارهاي است که براي کسب نتايج بهتر از کل سازمان يا گروه وافراد درون آن، از طريق فهم ومديريت نمودن عملکرد دريک چارچوب تواقفي از اهداف برنامه ريزي شده، استانداردها ونيازمندي هاي شايستگي، مورد استفاده قرار مي گيرند (آرمسترانگ،1385 :7).
اين تحقيق با معرفي سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني (که يک سيستم ايمني مي باشد) و مراحل اجرايي استقرار آن سعي دارد رابطه ي آن را با مديريت عملکرد در سازمان مورد بررسي قرار دهد.الگوي استفاده شده در اين تحقيق استفاده از الگوي اثربخشي و کارايي است، شاخص هاي الگوي اثر بخشي شامل رضايت شغلي و ارزيابي توسط موجوديتهاي خارجي(رضايت مشتريان) و شاخص کارايي، کاهش هزينه هاي توليد مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق شامل کارکنان شرکت شير بيستون استان کرمانشاه و مشتريان شامل نمايندگان تعاوني ها ، بيمارستانها ، فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکتهاي شهر کرمانشاه که از محصولات اين شرکت استفاده و فروش دارند مي باشد. باتوجه به اينكه تحقيق جامعي درخصوص بررسي رابطه استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني با مديريت عملکرد در ايران انجام نشده است و باعنايت به اهميت وجود استقرار اين سيستم در شرکتهاي توليدي، به عنوان يک سيستم ايمني،اين تحقيق به دنبال شناخت عوامل موثر استقرار اين سيستم بر مديريت عملکرد مي باشد. اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات در كنار مطالعات كتابخانهاي و استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي (اينترنت) گردآوري شده است.
همچنين روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي وپيمايشي2 است. به منظور بررسي رابطه استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني با مديريت عملکرد از آزمون همبستگي پيرسون، آزمون فريدمن و تحليل واريانس استفاده شده است. براي انجام اين تحليلها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديده است.
1-2- بيان مساله
دردنياي متلاطم پرشتاب وپيچيده تجارت امروز سازمان ها درپي تحقق اهداف عمده اي چون افزايش بهره وري ،کاهش هزينه ، ارضاي نيازهاي مشتريان، کاهش ضايعات وکيفيت بالاي محصولات مي باشد. اين پژوهش به بررسي ومطالعه سيستم اچ اي سي سي پي3 برمديريت عملکرد شرکت شير ولبنيات پاستوريزه بيستون مي پردازد، اچ اي سي سي پي بيان اختصاري هزارد آناليسيس کريتيکال کنترل پوينت4 (تجزيه وتحليل خطرونقطه کنترل بحراني ) يک سيستم ايمني است که براي محافظتقیمت: تومان


پاسخ دهید