عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان

عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان

دانشکده علوم اجتماعیپایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعیعنوان:عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی شهر سنندج )استاد راهنمادکترحسین یحیی زاده پیرسراییاستادمشاوردکترستارپرویناستاد داوردکترمحمد زاهدی اصلدانشجوکیوان…