پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1329)

فصل اول: کلیات پژوهش1-1مقدمه32-1 بیان مسئله83-1 ضرورت انجام تحقیق164-1 اهداف تحقیق195-1 فرضیه های پژوهش206-1 تعریف نظری متغیرها207-1 تعریف عملیاتی متغیرها21فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش 1-2 مباحث نظری231-1- 2 ازدواج231-1-1-2 سبک‏های ازدواج25 در این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1328)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول کلیات پژوهشمقدمه3بیان مسئله4اهمیت و ضرروت پژوهش8 سایت منبع هدف پژوهش9هدف کلی9فرضیه های پژوهش9فرضیه های اصلی 9 فرضیه های فرعی9تعریف نظری و عملیاتی تحقیق10تعریف نظری شیوه های فرزند پروری10تعریف نظری کیفیت زندگی10تعریف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1325)

فهرست جداول عنوانصفحه جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت………………………………………………………………..122 جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………….123 جدول4-3 میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ……………………………………………………….123 جدول 4-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1324)

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت242-5- خلاقیت252-5-1- تعریف خلاقیت252-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت272-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت272-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت272-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت282-6-4- نظریه روان تحلیلگری282-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید282-6-6- ای. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (1323)

٢-١۶ دیدگاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصور بدنی۴٠٢-١۶-١ نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون۴٠٢-١۶-٢ نظریه تصور از بدن کش۴٣٢-١۶-٣ نظریه ی مقیاس اجتماعی۴۶٢-١٧ دید گاه های مُدرنیستی درباره ی بدن۴٧٢-١٨ اروینگ گافمن۴٧٢-١٨-١ برخی از مفاهیم نظری گافمن۴٨٢-١٨-٢ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1322)

اهمیت و ضرورت تحقیق9هدف پژوهش11فرضیه های پژوهش11متغیرهای پژوهش11تعاریف مفهومی11فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهشمبانی نظری15حافظه15 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1320)

3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….17حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………173-1-3 معیار های ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………173-2-3 ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………18پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………183-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..183-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)…………………………………………………………………………………………………………………193-3 شیوهی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21جدول 1-4: عناوین خبری با ادامه مطلب…

By 92, ago