برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1329)

فصل اول: کلیات پژوهش1-1مقدمه32-1 بیان مسئله83-1 ضرورت انجام تحقیق164-1 اهداف تحقیق195-1 فرضیه های پژوهش206-1 تعریف نظری متغیرها207-1 تعریف عملیاتی متغیرها21فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش 1-2 مباحث نظری231-1- 2 ازدواج231-1-1-2 سبک‏های ازدواج25 در این ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1328)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول کلیات پژوهشمقدمه3بیان مسئله4اهمیت و ضرروت پژوهش8 سایت منبع هدف پژوهش9هدف کلی9فرضیه های پژوهش9فرضیه های اصلی 9 فرضیه های فرعی9تعریف نظری و عملیاتی تحقیق10تعریف نظری شیوه های فرزند پروری10تعریف نظری کیفیت زندگی10تعریف ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1325)

فهرست جداول عنوانصفحه جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت………………………………………………………………..122 جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………….123 جدول4-3 میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ……………………………………………………….123 جدول 4-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1324)

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت242-5- خلاقیت252-5-1- تعریف خلاقیت252-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت272-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت272-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت272-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت282-6-4- نظریه روان تحلیلگری282-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید282-6-6- ای. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1323)

٢-١۶ دیدگاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصور بدنی۴٠٢-١۶-١ نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون۴٠٢-١۶-٢ نظریه تصور از بدن کش۴٣٢-١۶-٣ نظریه ی مقیاس اجتماعی۴۶٢-١٧ دید گاه های مُدرنیستی درباره ی بدن۴٧٢-١٨ اروینگ گافمن۴٧٢-١٨-١ برخی از مفاهیم نظری گافمن۴٨٢-١٨-٢ ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1320)

3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………….17حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………173-1-3 معیار های ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………173-2-3 ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………18پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………183-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..183-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)…………………………………………………………………………………………………………………193-3 شیوهی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21جدول 1-4: عناوین خبری با ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1319)

2-12-1)نقش حرفه حسابرسی درجامعه 53 2-12-2)تعریف کنترل داخلی 552-12-3)هدف حسابرسی عملیاتی 562-13)استقلال حسابرس داخلی 572-14)چارچوب نظری استقلال حسابرس 582-15- مفاهیم استقلال حسابرس 592-15- 1الزامات جدید استقلال حسابرس 602-16-گزارش حسابرسی 642-17-حسابرس مستقل 652-18-بازرس قانونی 652-19-عوامل افزاینده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1318)

فصل دومادبیات تحقیقمقدمه اساس یک تحقیق علمی بر پایه فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است و گردآوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق نشانه ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش ادامه مطلب…